Selam,

--
# Haydar Acer

http://hydr.tk

twitter
<https://twitter.com/devvrim>linkedin
<https://www.linkedin.com/in/haydaracer>


2017-07-06 20:57 GMT+03:00 yaşar tunçez <ytun...@gmail.com>:

> Merhaba,
>
> nginx + php 7 + mariadb + wordpress için Centos7 üzerine gerekli
> kurulumları yaptım. Ancak wordpress'in kurulum aşamasında
> "err_too_many_redirects" hatası alıyorum.
>
> (sayfa.com/index.php/wp-admin/install.php url'line yönlendirme yapıyor)
>
> cat /etc/nginx/conf.d/sayfa.conf
>
> server {
> listen 80;
> server_name sayfa.com;
>
> access_log /var/www/html/sayfa/logs/access.log;
> error_log /var/www/html/sayfa/logs/error.log;
>
> location / {
> root /var/www/html/sayfa;
> index index.php index.html index.htm;
>
> if (-f $request_filename) {
> expires 30d;
> break;
> }
>
>
> ​aşağıdaki rewrite ı kaldırıp deneyebilir misiniz.​


> if (!-e $request_filename) {
> rewrite ^(.+)$ /index.php?q=$1 last;
> }
>> }
>
> location ~ \.php$ {
> fastcgi_pass  unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock; # port where FastCGI
> processes were spawned
> fastcgi_index index.php;
> fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  /var/www/html/sayfa$fastcgi_script_name;
> # same path as above
> fastcgi_param PATH_INFO        $fastcgi_script_name;
> include /etc/nginx/fastcgi_params;
> }
> }
>
>
>
>
> /etc/php-fpm.d/www.conf dosyasını da aşağıdaki gibi düzenledim:
>
>
>
> user = apache - > user = nginx
>
>
>
> group = apache - > group = nginx
>
>
>
> listen.owner = nobody - > listen.owner = nginx
>
>
>
> listen.group = nobody - > listen.group = nginx
>
>
>
> ; listen = 127.0.0.1:9000 - > listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock
>
>
>
> _______________________________________________
> Linux E-Posta Listesi
> Linux@liste.linux.org.tr
> Liste kurallari: http://liste.linux.org.tr/kurallar.php
>
> Bu Listede neden bulunduğunuzu bilmiyorsanız veya artık bu listeden gelen
> e-postaları almak istemiyorsanız aşağıdaki bağlantı adresini kullanarak 1
> dakika içinde üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.
> https://liste.linux.org.tr/mailman/listinfo/linux
>
>
_______________________________________________
Linux E-Posta Listesi
Linux@liste.linux.org.tr
Liste kurallari: http://liste.linux.org.tr/kurallar.php

Bu Listede neden bulunduğunuzu bilmiyorsanız veya artık bu listeden gelen 
e-postaları almak istemiyorsanız aşağıdaki bağlantı adresini kullanarak 1 
dakika içinde üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.
https://liste.linux.org.tr/mailman/listinfo/linux

Cevap