Nestade backquoteuttryck är roliga. Jag har nog aldrig haft anledning
att skriva ,@', förut.

(defun map-flet-subforms (bindings body)
 (flet ((map-lambda-list (lambda-list)
      (mapcar (lambda (arg)
           (destructuring-case arg
            ((x y . z)    ``(,',x ,(%map ,y) ,@',z))
            (x        `',x)))
          lambda-list)))
  ``(flet (,,@(mapcar
         (lambda (binding)
          (destructuring-bind (name lambda-list . body) binding
           ``(,',name (,,@(map-lambda-list lambda-list))
            ,,@(mapcar (lambda (x) `(%map ,x)) body))))
         bindings))
    ,,@(mapcar (lambda (x) `(%map ,x)) body))))

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till