ಮಾನ್ಯರೆ 
ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ 
ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ 
ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿವಿದ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳ ಎಸ್. ಟಿ. ಎಫ್. 
ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೆಡೆ ಲಭ್ಯವಾದಲ್ಲಿ 
ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು 
 ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಎಮ್.ಎಸ್. ವಡ್್ (MS WORD)ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ 
ಮನವಿ
ರಾಂ ಮೈಸೂರು

-- 
1. If a teacher wants to join STF, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
2. For STF training, visit KOER - 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php
4. For Ubuntu 14.04 installation,  visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Kalpavriksha 
4. For doubts on Ubuntu, public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
5. Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Why_public_software 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Maths & Science STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to mathssciencestf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/mathssciencestf.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to