ಆತ್ಮೀಯ ಗುರುಗಳೇ,
             ನಾನು 8 ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು 9 ನೇ ತರಗತಿಯ
ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು
ಲಗತ್ತಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅಪ್
ಲೋಡ ಮಾಡಿರಿ.

-- 
1. If a teacher wants to join STF, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
2. For STF training, visit KOER - 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php
4. For Ubuntu 14.04 installation,  visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Kalpavriksha 
4. For doubts on Ubuntu, public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
5. Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Why_public_software 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Maths & Science STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to mathssciencestf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/mathssciencestf.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Attachment: ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನೂಲಗೇರಿ.docx
Description: MS-Word 2007 document

Reply via email to