ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

ರಾಂ ಮೈಸೂರು

On Sunday, October 16, 2016 at 4:28:44 PM UTC+5:30, hk.koila wrote:
>
> STF ನ ನೆರವಿನಿಂದ ನಾನು 66/80 ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ  16/10/2016  ರಂದು ನಡೆದ CLT 
> ಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ 
> ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
>

-- 
1. If a teacher wants to join STF, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
2. For STF training, visit KOER - 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php
4. For Ubuntu 14.04 installation,    visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Kalpavriksha 
4. For doubts on Ubuntu, public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
5. Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Why_public_software 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Maths & Science STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to mathssciencestf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/mathssciencestf.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to