ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೆ,

*ªÀÄAqÀå, ºÁ¸À£À & ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯ÉèUÀ¼À°è UÁæ«ÄÃt PÀÈ¥ÁAPÀzÀr ªÀÄgÀÄ
£ÉêÀÄPÀªÁVgÀĪÀ ²PÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉ J n ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä »A¢£À J®è ¨ÁQ ªÉÃvÀ£À
& ¸ÉêÁ »jvÀ£À &4 »A¢£À ªÁ¶ðPÀ §rÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀzÁV £À£ÀUÉ w½¢zÉ.
zÀAiÀÄ«lÄÖ vÁªÀÅ F «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀgÁVzÀÝgÉ CxÀªÁ vÀªÀÄUÉ
AiÀiÁgÁzÀgÀÆ EAvÀºÀ ²PÀëPÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÝgÉ , D **PÉÆÃlð£À PÉ J n DzÉñÀ
¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß  £À£ÀUÉ E -ªÉÄÃ¯ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw.*

*ARAVIND.U.JAVALAGI*

*GOVT HIGH SCHOOL ,Mugalolli*

*TQ;  DT ; BAGALKOT.*

*pin 587111*

* MOBILE; 9449739860*

-- 
-----------
1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ  ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ  ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
 
-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು 
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
-----------
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Maths & Science STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to mathssciencestf@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to