Not downloading sir

On 10-Aug-2017 21:17, "prakashkalpadi" <prakashkalp...@gmail.com> wrote:

sir how to download yakub sir notes free in which website link. please
inform to my email id prakashkalp...@gmail.com


On Thursday, July 13, 2017 at 10:30:20 PM UTC+5:30, sridshetty wrote:
>
> *ಯಾಕೂಬ್ ಕೊಯ್ಯೂರ್* ರವರ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು *ಅನಂತದೆಡೆಗೆ* ವೆಬ್ ನಲ್ಲಿ
> *ಉಚಿತ*ವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
> - ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಡಿ. ಶೆಟ್ಟಿ
>
> ಅಧ್ಯಾಯ1: ಸಂಖ್ಯಾಪದ್ಧತಿ
> http://imojo.in/ahuhs0
>
> ಅಧ್ಯಾಯ 2: ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು
> http://imojo.in/ej49ef
>
> ಅಧ್ಯಾಯ 3. ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ
> http://imojo.in/9oo951
>
> ಅಧ್ಯಾಯ 4. ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ  ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು
> http://imojo.in/c9jvif
>
> ಅಧ್ಯಾಯ 5: ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ನ ರೇಖಾಗಣಿತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
> http://imojo.in/ckv408
>
> ಅಧ್ಯಾಯ 6: ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು
> http://imojo.in/d5pclm
>
> ಅಧ್ಯಾಯ 7: ತ್ರಿಭುಜಗಳು
> http://imojo.in/7pu1if
>
> *ಯಾಕೂಬ್ ಕೊಯ್ಯೂರ್*ರವರ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟ್ಸ್ ಒಂದೇ PDFನಲ್ಲಿ
> *ಅನಂತದೆಡೆಗೆ* ವೆಬ್ ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
> - ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಡಿ. ಶೆಟ್ಟಿ.
>
> 1. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
> http://imojo.in/8tq1e2
>
> 2. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ
> http://imojo.in/hnkhz
>
-- 
-----------
1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL
8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್
ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
ನೀಡಿ -
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ
ತಿಳಿಯಲು -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
-----------
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"Maths & Science STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
email to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to mathssciencestf@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

-- 
-----------
1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ  ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ  ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
 
-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು 
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
-----------
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Maths & Science STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to mathssciencestf@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to