ಸಹೃದಯ ಮಿತ್ರರೆ,
ನನ್ನ ಸಿ.ಆರ್.ಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಈಗಲೂ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕೆ ?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳೆಯ ಸಿ.ಆರ್.ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ?
ಸಹಿ ಮಾಡಬಹುದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ ಹತ್ತಿರನಾದ್ರು ಆದೇಶವಿದ್ದರೆ ನೀಡುವಿರಾ ?
ನನ್ನದು 20 ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ತಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್
ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Please ಯಾರ ಬಳಿಯಿರಲಿ ನನಗೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ.
ಇಂತಿ,
       (ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ)
       ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು
 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ(ಬಾಲಕಿಯರ),
     ಸಿರುಗುಪ್ಪ-583121.
       ಬಳ್ಳಾರಿ(ಜಿಲ್ಲೆ)

-- 
-----------
1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
 
-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು 
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
-----------
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Maths & Science STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to mathssciencestf@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to