ನಿಮಗೆ ಮಾಡೊಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲವೇ?ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸಿ....

On 10 Mar 2018 3:57 pm, "Sunil Krishnashetty" <soorya....@gmail.com> wrote:

>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Inya Trust <inyatr...@gmail.com>
> Date: Sat, Mar 10, 2018 at 3:37 PM
> Subject: [KSPUCL-IT '635'] Karnataka State 2nd puc Accountancy & Chemistry
> Annual exam question paper-march 2018
> To: inyatrust <inyatr...@googlegroups.com>
>
>
> Karnataka State 2nd puc Accountancy & Chemistry  Annual exam question
> paper-march 2018
> ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಲೆಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ & ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ
> ಪತ್ರಿಕೆ-2018
> http://www.inyatrust.co.in/2016/04/karnataka-2nd-pu-annual-exams.html
>
> |----Share---|
>
> "Join and Get Inyatrust Free Updates"
> http://www.inyatrust.com/join.html
>
>
> From
> InyaTrust Team
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KSPUCL" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kspucl+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to ksp...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/ms
> gid/kspucl/CAFLXqi%2BdS_ofZ%2Bpw3fqi3TNKf%2B%2BwNUJdUR7Sivn6
> pB274S9NYQ%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kspucl/CAFLXqi%2BdS_ofZ%2Bpw3fqi3TNKf%2B%2BwNUJdUR7Sivn6pB274S9NYQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
>
>
> --
> SUNIL KRISHNASHETTY
> GJC HARIHARAPURA
> MOBILE NO 9964426863
> Facebook: www.facebook.com/sunilkssk
> web page www.inyatrust.co.in/2016/05/sunilk.html
>
>
>
> --
> -----------
> 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
> -https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL
> 8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
> 2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
> -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್
> ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
> 3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
> ನೀಡಿ -
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
> 4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ
> ತಿಳಿಯಲು -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Public_Software
> -----------
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Maths & Science STF" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to mathssciencestf@googlegroups.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
-----------
1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ  ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ  ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
 
-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು 
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
-----------
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Maths & Science STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to mathssciencestf@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to