ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ಬಾರಿ ಯಾರೂ ಉಳಿಯಲಾರರು


Sent from my Samsung Galaxy smartphone.
-------- Original message --------From: Mallikarjun Kambale 
<malluchinnu.kamb...@gmail.com> Date: 02/04/2018  6:12 p.m.  (GMT+05:30) To: 
mathssciencestf <mathssciencestf@googlegroups.com> Subject: Re: [ms-stf 
'82362'] About science quetiion paper 
Wah... Mestre...  
On Mon, Apr 2, 2018, 6:09 PM mahesh HM kadleguddu <maheshk...@gmail.com> wrote:
ಬನ್ನಿ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿಗೆ.....!●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ಚಿಪ್ಪಿನಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡಿ 
ಅಣ್ಣಾಕುಡಿಯಲಲ್ಲ  ನನಗೆಮೂಗು ಮುಳುಗಿಸಿ ಸಾಯಲುವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕನಾದ 
ತಪ್ಪಿಗೆಅಜ್ಞಾತವಾಸಿಯಾಗಲುಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲು
ಬಿತ್ತಿದ ಕನಸುಗಳು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಬರುತ್ತಿದೆಸುತ್ತಿಟ್ಟ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿದಂತೆಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ 
ವಿಷಯವೆಲ್ಲಾ ನಾಪತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ...ಅತ್ತರೇನು ಫಲ...?ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಾನೆ ಇದರ ಬಲೆ...!
ಬರೆಯಲು ಕಾದ ಎಳೆಯ ಬೆರಳುಗಳುಬರೆ ಬಿದ್ದ ಗುರುತು ತೋರುತಿವೆಸುರುಳಿ ಡಿ. ಎನ್.ಎ. 
ತುಣುಕುಗಳುಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಕತ್ತಲೆಯ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿವೆ
ಓ ಮರೆತೆ...ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆಅರ್ಥವಾಗುವ ಸತ್ಯವನ್ನುಅರ್ಥವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದೇನಿಜದ 
ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲವೇ....?
ಹಾ...ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಕಂಡಾಗಲೇಅಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದೆಕಾರ್ಬೋರಂಡಮ್ ಗಿಂತ ಹರಿತಹತಾರಗಳು 
ಕಾಯುತ್ತಿವೆ..ಬೆದರಿದ ಕುರಿಗಳ ಕಡಿಯಲು ಎಂದುಊಹೆ ಸುಳ್ಳಾಗಲಿಲ್ಲ...ತಲೆಯ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ 
ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ರಚೇತನದ ಮಿದುಳು ಮೌನವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ
ಅಗೋ...ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಯಾರೋ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಕಿಸಕ್ಕನೆ ನಕ್ಕಂತೆಪಿಸು 
ಮಾತಿನಲಿ...."ಅಯ್ಯೋ ಈ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕೆಟ್ಟೆ ".....ಅಂದಂತೆ"ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ 
ಬೇಕಿತ್ತಾ "ಎಂಬಂತೆ..
ಓ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ..ಯಾರು ಬರುವಿರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿಗೆಸ್ವಲ್ಪ 
ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋಣ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಒಂದೆರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬೇಕಲ್ಲ ಓಟಿನ ಡಬ್ಬಿ...
■ ವರದ-- 

-----------

1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ  ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ  ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.

 
-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform

2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -

http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy

4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು 
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software

-----------

--- 

You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Maths & Science STF" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.

To post to this group, send email to mathssciencestf@googlegroups.com.

For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

-- 

-----------

1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ  ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ  ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.

 
-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform

2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -

http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy

4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು 
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software

-----------

--- 

You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Maths & Science STF" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.

To post to this group, send email to mathssciencestf@googlegroups.com.

For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

-- 
-----------
1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ  ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ  ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
 
-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು 
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
-----------
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Maths & Science STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to mathssciencestf@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to