YEREMIA PASAL 36:
 
http://bloghakekatku.blogspot.com/2013/07/yeremia-pasal-36.html
 
Download:
https://www.dropbox.com/s/fif85rsvgf8cxb7/YEREMIA%20PASAL%2036.doc
 
Download lengkap:
https://www.dropbox.com/s/5c4w7lj8r9kpuy8/YEREMIA%2036.rar
 
 
36:1     Dalam
tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, datanglah 
             firman ini dari TUHAN kepada Yeremia, bunyinya:
36:2     "Ambillah
kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah 
            Kufirmankan
kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa, dari sejak Aku 
            berbicara
kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia, sampai waktu ini.
 
            Perintah menuliskan kitab Yeremia baru dilakukan sekarang ini. 
 
36:3     Mungkin
apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang Aku 
             rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka
masing-masing 
             akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga Aku
mengampuni 
             kesalahan dan dosa mereka."
 
             Tujuan Firman ALLAH dituliskan adalah supaya kita mengetahuinya,
mengetahui 
             kehendak TUHAN.
 
36:4     Jadi
Yeremia memanggil Barukh bin Neria, lalu Barukh menuliskan dalam kitab 
            gulungan
itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan 
            TUHAN
kepadanya.
 
            Barukh adalah jurutulis nabi Yeremia. 
 
36:5     Pada
suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Barukh: "Aku ini berhalangan,
tidak 
             dapat pergi ke rumah TUHAN.
36:6     Jadi
pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan TUHAN 
            kepada
orang banyak di rumah TUHAN dari gulungan yang kautuliskan langsung dari 
            mulutku
itu; kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya haruslah 
            kaubacakannya
juga.
36:7     Mungkin
permohonan mereka sampai di hadapan TUHAN dan mereka masing-masing 
            bertobat
dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sebab besar murka dan kehangatan 
            amarah
yang diancamkan TUHAN kepada bangsa ini."
 
            >> Wahyu  1:1           Inilah wahyu Yesus Kristus, yang
dikaruniakan Allah kepada-Nya, 
                                                supaya ditunjukkan-Nya kepada 
hamba-hamba-Nya apa yang 
                                                harus segera terjadi. Dan oleh 
malaikat-Nya yang diutus-Nya, Ia 
                                                telah menyatakannya kepada 
hamba-Nya Yohanes.
                               1:3            Berbahagialah ia yang membacakan 
dan
mereka yang 
                                                mendengarkan kata-kata nubuat 
ini, dan yang menuruti apa yang 
                                                ada tertulis di dalamnya, sebab 
waktunya sudah dekat.
 
            >> 1Korintus  10:11   Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai
contoh dan 
                                                 dituliskan untuk menjadi 
peringatan bagi kita yang hidup pada 
                                                 waktu, di
mana zaman akhir telah tiba.
 
36:8     Lalu
Barukh bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh nabi 
            Yeremia
untuk membacakan perkataan-perkataan TUHAN dari kitab itu di rumah 
            TUHAN. --
36:9     Adapun
dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, dalam 
            bulan
yang kesembilan, orang telah memaklumkan puasa di hadapan TUHAN bagi 
            segenap
rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota 
            Yehuda
ke Yerusalem. –
 
             Kelihatannya untuk mendengarkan maklumat Firman TUHAN, bangsa 
Yahudi
harus 
             berpuasa menyucikan diri mereka. Adakah kita juga menyucikan 
pikiran
kita ketika 
             hendak membaca Alkitab atau nggak perlu suci? Perlu suci atau 
enggak?!
 
             >> Matius  5:23         Sebab itu, jika engkau mempersembahkan
persembahanmu di atas 
                                                mezbah dan engkau teringat akan 
sesuatu yang ada dalam hati 
                                                saudaramu terhadap engkau,
                                 5:24        tinggalkanlah persembahanmu di 
depan
mezbah itu dan pergilah 
                                                berdamai dahulu dengan 
saudaramu, lalu kembali untuk 
                                                mempersembahkan persembahanmu 
itu.
 
             Kita harus datang menghadap TUHAN dengan hati damai, tidak boleh 
ada 
             persengketaan. 
 
36:10   Maka
Barukh membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu, di 
            rumah
TUHAN, di kamar Gemarya anak panitera Safan, di pelataran atas di muka pintu 
            gerbang
baru dari rumah TUHAN.
36:11   Ketika
Mikhaya bin Gemarya bin Safan mendengar segala firman TUHAN dari kitab itu,
36:12   turunlah
ia ke istana raja, ke kamar panitera. Di sana tampak duduk semua pemuka, 
            yakni
panitera Elisama, Delaya bin Semaya, Elnatan bin Akhbor, Gemarya bin Safan, 
            Zedekia
bin Hananya dan semua pemuka lain.
36:13   Lalu
Mikhaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya, 
             ketika Barukh membacakan kitab itu kepada orang banyak.
36:14   Kemudian
para pemimpin itu menyuruh Yehudi bin Netanya bin Selemya bin Kusyi 
            kepada
Barukh mengatakan: "Bawalah gulungan yang telah kaubacakan kepada orang 
            banyak
itu dan datanglah ke mari!" Maka Barukh bin Neria membawa gulungan itu dan 
            datang
kepada mereka.
36:15   Berkatalah
mereka kepadanya: "Silakan duduk dan bacakan itu kepada kami!" Lalu 
             Barukh membacakannya kepada mereka.
36:16   Setelah
mereka mendengar segala perkataan itu, maka terkejutlah mereka dan berkata 
             seorang kepada yang lain: "Kita harus dengan segera memberitahukan
segala 
             perkataan ini kepada raja!"
36:17   Bertanyalah
mereka kepada Barukh, katanya: "Beritahukanlah kepada kami, bagaimana 
             caranya engkau menuliskan segala perkataan ini!"
36:18   Jawab
Barukh kepada mereka: "Segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia 
             kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab."
36:19   Lalu
berkatalah para pemuka itu kepada Barukh: "Pergilah, sembunyikanlah dirimu 
             bersama Yeremia! Janganlah ada orang yang mengetahui di mana
tempatmu!"
36:20   Kemudian
pergilah mereka menghadap raja di pelataran, sesudah mereka menyimpan 
            gulungan
itu di kamar panitera Elisama. Mereka memberitahukan segala perkataan ini 
             kepada raja.
36:21   Raja
menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar 
             panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua 
pemuka
yang 
             berdiri dekat raja.
36:22   Waktu
itu adalah bulan yang kesembilan dan raja sedang duduk di balai musim dingin, 
             sementara di depannya api menyala di perapian.
36:23   Setiap
kali apabila Yehudi selesai membacakan tiga empat lajur, maka raja mengoyak-
            ngoyaknya
dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, 
            sampai
seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu.
 
             Raja Yoyakim tidak mau mendengarkan Firman TUHAN. Kitab nabi 
Yeremia itu 
             dibakarnya. Bagaimana dengan anda jika dibacakan Firman TUHAN? 
Maukah
anda 
             mendengarkan dan menurutinya, ataukah anda sama seperti raja 
Yoyakim
yang 
             mengabaikan, bahkan mencampakkannya ke dalam api?! Tetapi saya
menghargai sekali 
             setiap perkataan TUHAN. Saya takut dengan perkataan TUHAN. Karena 
itu
saya segera 
             melakukannya. Saya tidak mau menunda melaksanakan apa yang saya 
ketahui. 
 
36:24   Baik
raja maupun para pegawainya, yang mendengarkan segala perkataan ini, 
             seorangpun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya.
 
             Mengoyakkan pakaian adalah tanda sedih hati oleh dosa-dosa mereka 
yang 
             diperingatkan oleh nabi Yeremia. Tidak mengoyakkan pakaian berarti 
tidak
merasa 
             berdosa. 
 
             >>  Yoel  2:13           Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, 
berbaliklah
kepada 
                                                TUHAN, Allahmu, sebab Ia 
pengasih dan penyayang, panjang 
                                                sabar dan berlimpah kasih 
setia, dan Ia menyesal karena 
                                                hukuman-Nya.
 
36:25   Elnatan,
Delaya dan Gemarya memang mendesak kepada raja, supaya jangan membakar
             gulungan itu, tetapi raja tidak mendengarkan
mereka.
36:26   Bahkan
raja memerintahkan pangeran Yerahmeel, Seraya bin Azriel dan Selemya bin 
            Abdeel
untuk menangkap juru tulis Barukh dan nabi Yeremia, tetapi TUHAN 
             menyembunyikan mereka.
36:27   Sesudah
raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh 
             Barukh langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman TUHAN
kepada 
             Yeremia, bunyinya:
36:28   "Ambil
pulalah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula 
              ada di dalam gulungan yang pertama yang
dibakar oleh Yoyakim, raja Yehuda.
 
             Penulisan diulang kembali untuk mengganti yang telah dibakar raja
Yoyakim. 
 
36:29   Mengenai
Yoyakim, raja Yehuda, haruslah kaukatakan: Beginilah firman TUHAN: 
              Engkau telah membakar gulungan ini
dengan berkata: Mengapakah engkau menulis di 
              dalamnya, bahwa raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan 
negeri
ini dan 
              untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan?
36:30   Sebab
itu beginilah firman TUHAN tentang Yoyakim, raja Yehuda: Ia tidak akan 
            mempunyai
keturunan yang akan duduk di atas takhta Daud, dan mayatnya akan 
             tercampak, sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di 
waktu
malam.
36:31   Aku
akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan 
            mereka;
Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem dan atas 
            orang
Yehuda segenap malapetaka yang Kuancamkan kepada mereka, yang mereka 
            tidak
mau mendengarnya."
 
             ALLAH marah sekali jika FirmanNYA diremehkan orang. 
 
            >> Yesaya  66:4         demikianlah Aku lebih menyukai
memperlakukan mereka dengan 
                                                sewenang-wenang dan 
mendatangkan kepada mereka apa yang 
                                                ditakutkan mereka; oleh karena 
apabila Aku memanggil, tidak ada 
                                                yang menjawab, apabila Aku 
berbicara, mereka tidak 
                                                mendengarkan, tetapi mereka 
melakukan yang jahat di mata-Ku 
                                                dan lebih menyukai apa yang 
tidak Kukehendaki.
 
             Apakah kalau anda yang meremehkan Firman ALLAH, ALLAH tidak marah 
kepada 
             anda dan menghukum anda?!
 
36:32   Maka
Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Barukh 
            bin
Neria yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan 
            yang
ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim, raja Yehuda dalam api itu. 
            Lagipula
masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                                                                
                          

>>Surat-menyurat :   hakekathidu...@yahoo.co.id, 
                                   hakekatku...@yahoo.co.id, 
                                   hakekatku...@yahoo.co.id, 
                                   hakekathidup...@yahoo.co.id, 
                                   hakekathidupku_nol...@yahoo.co.id,
                                   newhakeka...@yahoo.co.id, 
 
>>Milis Group :         hakekatku...@yahoogroups.com, 
                                    http://groups.yahoo.com/group/hakekatku_00/
 
                                    newhakeka...@yahoogroups.com, 
                                    http://groups.yahoo.com/group/newhakekatku/
 
 
>> Bl o g :                  http://bloghakekatku.blogspot.com

[Non-text portions of this message have been removed]------------------------------------

posting  : bisnis-ret...@egroups.com

subscribe : bisnis-retail-subscr...@egroups.com

unsubscribe: bisnis-retail-unsubscr...@egroups.com

Web    : http://www.bisnis-pulsa.com/?id=warungpulsa

>>> Tingkatkan kewirausahaan, sukses & sejahtera <<<Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/bisnis-retail/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/bisnis-retail/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  bisnis-retail-dig...@yahoogroups.com 
  bisnis-retail-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  bisnis-retail-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke