Dear MEEP users and all developers,

I’m trying to simulate the light focusing of micro-sphere which radius is 
0.5um. And I set a plane wave as the light source which wavelength unit is 
micro meter assume c=1. But when I use the same setting in CST DESIGN 
ENVIRONMENT, the peak position of curve which generated by the output data is 
similar to MEEP output data, but the amplitude is totally different.

Does anyone know where is the problem?


>>(set! force-complex-fields? true)

>>(define-param r 0.5);

>>(define-param eps 2.58);

>>(define-param dpml 1);

>>(set! geometry-lattice (make lattice (size 5 5 5)))

>>(set! geometry (list

>>        (make sphere (center 0 0 0) (radius r)

>>           (material (make dielectric (epsilon eps))))

>>         ))

>>(set! pml-layers (list (make pml (thickness dpml))))

>>(define-param amp 1);

>>(define-param fcen 1.818181);

>>(set! sources (list

>>       (make source

>>        (src (make continuous-src (frequency fcen)))

>>         (component Ez)

>>         (center 0 -1.5 0) (size 3 0 3)

>>         (amplitude amp))))

>>(set! resolution 21)

>>(run-until 400

>>      (at-end (in-volume (volume (center 0 0 0) (size 5 5 
>> 0))output-efield-z)))Many Thanks,

Dimin

Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys 
deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y 
cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy 
gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na 
fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu 
ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn 
eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn 
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon 
neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn 
wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost 
hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o 
Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.

This email and any attachments may contain confidential material and is solely 
for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in 
error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are 
not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any 
information contained in this email. Any views or opinions are solely those of 
the sender and do not necessarily represent those of Bangor University. Bangor 
University does not guarantee that this email or any attachments are free from 
viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the 
email, this email is not intended to form a binding contract - a list of 
authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office.

_______________________________________________
meep-discuss mailing list
meep-discuss@ab-initio.mit.edu
http://ab-initio.mit.edu/cgi-bin/mailman/listinfo/meep-discuss

Reply via email to