Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Den socialdemokratiska partikongressen genomförs 5-11 november. 
I RIKTLINJERNA beskrivs den politik som partiet skall bedriva under de kommande åren. 
Partistyrelsen har tagit fram det förslag som kongressen skall behandla, ur vilket 
miljöavsnittet bifogas. 

Tycker du att det är ett bra förslag till miljö-skrivning i riktlinjerna, är det något 
som saknas eller borde skrivas på ett annat sätt? Skriv till 
[EMAIL PROTECTED] och berätta.

Mer om partikongressen på 
http://www.socialdemokraterna.se/sap/kongress_2001.nsf/Main?ReadForm

/Claes

-------------------------------------
Ur partistyrelsens förslag till riktliner.

6.3 Bruka utan att förbruka
Dagens utveckling är inte hållbar * vare sig ekologiskt, socialt eller ekonomiskt. 
Bara i vårt
land kostar miljöförstöringen långt över 20 miljarder kronor om året i 
produktionsförluster,
materialförstöring, förstörd hälsa och förluster av kulturarv och biologisk mångfald. 
Vare sig
transportsystem, energi- och kemikalieanvändning, materialflöden, eller hur vi 
använder mark,
vatten och bebyggd miljö kan anses vara långsiktigt hållbart.

Vi måste lära oss att bruka utan att förbruka. Den ekologiska omställningen är vår 
tids största
samhällsförändring. Utmaningen måste delas av alla - stat, kommuner, näringsliv och
medborgare. Alla aktörer i samhället, inom alla samhällsområden och på alla nivåer 
måste
medverka. Det internationella arbetet måste intensifieras.

Vi är fast beslutna att nå målet att klara av dagens stora miljöproblem inom en 
generation. Det
är på djupet en fråga om moral och solidaritet. Vi lånar jorden av våra barn och 
barnbarn. Vi
har en moralisk skyldighet att lämna den åter i ett bättre skick än vi ärvde den. 
Sverige ska vara
ett föregångsland i omställningen till en hållbar utveckling.

En framgångsrik miljöpolitik måste bygga på en kombination av lagstiftning, ekonomiska
styrmedel och frivilliga överenskommelser. Den gröna skatteväxlingen ska fortsätta. 
Skatter,
avgifter och bidrag ska tillsammans med ekonomiska styrmedel stimulera hållbara
konsumtionsmönster. Offentlig upphandling ska bidra till ökad användning av 
miljöanpassade
produkter. Stora satsningar måste göras för att få fram ny teknik, nya innovationer, 
nya
intelligenta lösningar och nya material. Forskning och utveckling måste stimuleras.
Det är investeringar som samtidigt gör omställningen till ett ekologiskt hållbart 
samhälle till en
mäktig drivkraft för utveckling. Marknaden för miljöprodukter och miljöanpassade
produktionsmetoder är i dag en av de starkast växande. Aktiva och medvetna konsumenter,
inte minst i Sverige, hjälper till att driva utvecklingen framåt. Omställningen ger 
Sverige
möjligheter att vara med i spetsen av en revolutionerande teknisk utveckling och i
konkurrensen på nya växande marknader.

En svensk klimatstrategi ska styra politiken. 
Koldioxidutsläppen ska minska med två
procent till år 2010 jämfört med 1999 års nivå. Till år 2050 ska utsläppen av 
växthusgaser från
Sverige halveras. Klimatförändringarna är det största hotet mot mänsklighetens 
överlevnad.
En femtedel av jordens befolkning förbrukar i dag 80 procent av jordens ändliga 
resurser.
Samma femtedel står för nära 60 procent av utsläppen av koldioxid. Sverige ska leva 
upp till
Kyotoavtalet, och fortsätta driva på för att fler länder ska ta sitt ansvar. Ett 
investeringsbidrag
ska införas för åtgärder som bidrar till en minskad klimatpåverkan.

En hållbar energisektor. 
Energipolitiken är avgörande, för den ekologiska omställningen
liksom för förutsättningarna för produktion och ekonomisk tillväxt. Mål ska formuleras 
för en
kraftig utbyggnad av förnyelsebar energi såsom vindkraft. Information och ekonomiska
styrmedel ska stimulera en ökad energieffektivisering Kärnkraften ska avvecklas. 
Reaktorer ska
tas ur drift i den takt som miljövänliga och konkurrenskraftiga alternativ skapas. 
Hänsyn ska
tas till förutsättningarna för sysselsättning och välfärd i hela landet. Den 
energiintensiva
industrins behov ska inte äventyras.

Transportsektorn ska bidra till att minska utsläppen. 
Transportsektorn står för en stor
andel av både hälso- och miljöfarliga utsläpp. Samverkan mellan olika transportslag ska
förbättras och godstransporter överföras till mer miljövänliga alternativ. 
Koldioxidutsläppen
från trafiken måste minska. Användningen av nya bränslesnåla fordon ska stimuleras och
utvecklingen av förnybara drivmedel påskyndas.

De femton nationella miljömålen ska nås. 
Inom en generation ska miljömålen vara
uppfyllda och därmed får nästa generation ta över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen i
vår närhet är lösta. År 2005 ska en genomgripande utvärdering göras av de delmål och
åtgärder som ska vara uppfyllda år 2010. Naturen ska förskonas från stora mängder
svaveldioxid varje år. Den biologiska mångfalden i skogs- och odlingslandskapet samt i
havsmiljön ska garanteras genom förstärkt skydd. Särskilt värdefulla naturområden, 
livsmiljöer
och arter ges ett varaktigt skydd. Kväveutsläppen till Östersjön ska minskas kraftigt, 
liksom
försurningen av sjöar och rinnande vatten i landet. Förorenade markområden som läcker
kemikalier och gifter ska identifieras och saneras. Bebyggd miljö ska planeras så att
bilanvändningen kan minska och energianvändningen effektiviseras.

Avgifta samhället. 
Kemikaliepolitiken förnyas och förstärks. Långlivade kemiska ämnen som
riskerar att lagras i människor, djur eller växter ska avvecklas. Företagens ansvar 
att presentera
relevant information om miljö- och hälsoeffekter måste öka. Ämnen för vilka sådan
information inte finns tillgänglig ska inte tillåtas på marknaden. Beslut om en ny
kemikaliepolitik inom EU är grundläggande.


______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.sap.se
-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to