Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Hej
Den 5-11 november genomförs den socialdemokratiska partikongressen i Västerås. Bl a 
skall ett nytt partiprogram antas. Jag översänder den del av förslaget till nytt 
program som heter "Det gröna folkhemmet". 

Vad tycker du? Är det bra skrivningar eller behöver något förändras. Skriv till 
[EMAIL PROTECTED] 

Hälsning Claes


------------------------------------------
Ur förslaget till nytt partiprogram:

Det gröna folkhemmet
En klok hushållning med jordens resurser är förutsättningen för mänsklighetens 
framtid. Den
ekonomiska utvecklingen måste vara i samklang med det ekologiskt hållbara, om också 
kommande
generationer ska få leva i en värld med frisk luft och rena vatten, naturligt klimat 
och biologisk
artrikedom. Men naturtillgångar och ekosystem utnyttjas i dag över gränsen för det 
långsiktigt
hållbara, och om denna utveckling inte kan brytas hotar ekologisk kollaps. Den 
nödvändiga
omställningen till ekologiskt hållbar utveckling är ett ansvar för hela 
världssamfundet, och en
uppgift för socialdemokratin att verka för i alla internationella sammanhang. Det 
övergripande
kravet är att ställa om produktionsliv, energisystem och transportsystem i resurssnål 
och
resurseffektiv riktning, i former som är förenliga med kraven på social rättvisa. Det 
förutsätter
mycket kraftiga minskningar av dagens resursförbrukning, något som kräver förändringar 
i både
produktions- och konsumtionsmönster. Det kräver en ny syn på ekonomisk rationalitet, 
nya linjer i
samhällsplaneringen och ett individuellt ansvar för den egna resursförbrukningen.

Hänsynen till miljöns krav måste byggas in i produktionsprocesserna redan från början.
Naturtillgångarna måste användas mer effektivt. Energiproduktionen måste ställas om. 
Den
biologiska mångfalden måste skyddas. Jordbrukspolitiken ska utformas för att 
tillgodose kraven på
ekologisk uthålligt åkerbruk och säkra livsmedel, och på en etisk djurhållning där 
djur får leva
enligt naturliga betingelser och skyddas mot smärta och lidande. Transportsystemen ska 
läggas om
i riktning mot mer kollektivtrafik samtidigt som det krävs satsningar på att utveckla 
bränslesnåla
motorer, alternativa drivmedel och bättre reningsteknik. Att minska utsläppen av 
klimatpåverkande
gaser är en högprioriterad uppgift. All miljöpåverkan i form av utsläpp och 
avfallsprodukter ska
minimeras så långt det över huvud taget är möjligt.

Det svenska näringslivets styrka är beroende av tillgången till energi, och Sveriges 
geografiska läge
innebär att mycket energi behövs för uppvärmning, belysning och transporter. Men 
ekologiska
hänsyn sätter en gräns för det möjliga uttaget av energi. Kärnkraften ska avvecklas, 
samtidigt som
användningen av fossila bränslen måste minska. Dessa olika mål förutsätter både 
satsningar på att
utveckla alternativa energislag och satsningar på mer effektiva metoder att använda 
energi, för att
minska den totala förbrukningen. Mer energisnåla produktionsprocesser måste utvecklas 
liksom
mer energieffektiv uppvärmning av lokaler och bostäder.

Omställningen till en ekologiskt hållbar utveckling är en stark drivkraft också för 
ekonomisk
tillväxt, eftersom den skapar efterfrågan på resurssnål teknik, på nya miljöanpassade 
fordon och
transportlösningar och nya former för energiproduktion. Ombyggnad och nybyggnad av 
bostäder och arbetsplatser fordrar lösningar för ekologisk hållbarhet. Allt detta 
kräver en strategisk
miljöpolitik, som binder ihop ekonomisk, social och ekologisk utveckling, och som 
driver på det
praktiska utvecklingsarbetet i företagen. Forskningssatsningar, lagstiftning och olika 
ekonomiska
styrmedel är de viktigaste instrumenten för detta.

Internationellt samarbete är nödvändigt för att ge miljöpolitiken genomslag. Detta 
samarbetet
innefattar ett ansvar för den rika världen att ge de fattiga länderna tillgång till ny 
miljövänlig
teknik, såväl inom jordbruket som industrin. De rika länderna, som är de största 
resursförbrukarna,
har samtidigt ansvar för att tydligt lägga om sina produktions- och konsumtionsmönster.

______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.sap.se
-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to