[EMAIL PROTECTED] är en diskussionslista via e-post inom Göteborgs 
socialdemokratiska partidistrikt om socialdemokratisk miljöpolitik i Göteborg.
__________________________________


Hejsan

Ingen kan ha missat att socialdemokraterna och moderaterna presenterade sina 
valmanifest i måndags. Nedan följer utdrag om miljöpolitiken. 
Vilka är dina favoritargument för en s-politik respektive mot en moderatpolitik inom 
miljöpolitikens område? Skriv till listan och berätta.

MVH Claes

Ur socialdemokraternas valmanifest
En hållbar utveckling. 
Inget rör så i grunden människans trygghet som miljön; att luften är giftfri, vattnet 
rent och grödorna friska. De globala klimatförändringarna är vår tids allvarligaste 
miljöhot. Sverige ska fortsätta att vara pådrivande i klimatfrågan. Alla länder måste 
ratificera Kyotoprotokollet. De svenska utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 
fyra procent till år 2010. Havens ekosystem är i obalans. Därför vill vi ge 
havsmiljöfrågorna en central roll i miljöpolitiken. Kampen mot de farliga kemikalierna 
måste fortsätta. En aktiv miljöpolitik måste garantera ekologisk mångfald och 
naturupplevelser för alla. Samtidigt måste Sverige bli ännu bättre på att ta tillvara 
de möjligheter till innovation, teknisk utveckling och nya jobb som en miljödriven 
utveckling innebär. Vi vill stimulera investeringar i teknikskiften. Bilarna måste bli 
mindre miljöskadliga och den förnyelsebara energin byggas ut. Vi vill satsa på 
effektivare energianvändning. Den offentliga sektorn måste gå före. 

 
Ur moderaternas valmanifest
En god miljö
Vi vill ta till vara Sveriges goda förutsättningar att erbjuda Europas renaste miljö,
med de grönaste skogarna,det klaraste vattnet och den renaste luften.
Sverige har unika möjligheter att vara ett före gång sland i arbetet för en renare
miljö.I den mo derna ekonomin med dess allt mer miljömedvetna kon sum enter
är förmågan att leva upp till miljökraven också en förutsättning för lönsamhet och
tillväxt.Det kräver ofta stora investeringar i miljövänlig teknologi och förutsätter
således en beskattning som inte missgynnar produktionens förnyelse.
Klimatfrågorna är för närvarande det största glo bala miljöhotet som alla länder
har ett ansvar för att möta.Vi slår därför vakt om kärnkraften som den mest
miljövänliga energikällan.Allt miljöarbete har en internationell dimension.I
samarbetet inom EU och FN ska Sverige vara pådrivande.
Så här vill moderaterna arbeta för miljön under de kommande fyra åren:
*Ge Sverige rollen som aktiv samarbetspartner i EU:s och FN:s gemensamma
miljöarbete.
*En skattepolitik som ger Sverige ett attraktivt in vesteringsklimat för nya
satsningar på moderna,miljö vänliga produktionsmetoder.
*Avskaffad skatt på kärnkraftsel och stopp för kärn kraftsavvecklingen
*Stopp för subventioner till vattenkraftsutbyggnad.

______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.socialdemokraterna.se


__________________________________
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]
För avanmälan från listan, skriv till [EMAIL PROTECTED]
Mer information på www.goteborg.socialdemokraterna.se/diskussionslista/miljo.htm

Reply via email to