Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί δημοπρασία από την εθνική ρυθμιστική 
Αρχή για τις τηλεπικοινωνίες με σκοπό να κριθεί ποιος, μεταξύ των Cosmote, 
Forthnet και OTE θα αναλάβει να παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνίας, τηλεμοιοτυπίας 
και Ίντερνετ σε σταθερές θέσεις σε όλους στην ελληνική επικράτεια και σε 
προσιτή τιμή.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σύμφωνα με το 
τεύχος προκήρυξης και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προεπιλογής των 
συμμετεχόντων τον Ιούλιο, θα διεξάγει δημοπρασία πολλαπλών γύρων με μειούμενο 
τίμημα προκειμένου να επιλεγεί ο πάροχος που θα αναλάβει την παροχή του 
στοιχείου της Καθολικής Υπηρεσίας «πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και παροχή 
τηλεφωνικών υπηρεσιών» στην ελληνική επικράτεια. 


Η Καθολική Υπηρεσία συνίσταται στην παροχή καθορισμένης στοιχειώδους δέσμης 
υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας, σε όλους τους τελικούς χρήστες, σε προσιτή 
τιμή.

Όπως προβλέπεται από το νόμο, η παρεχόμενη σύνδεση θα επιτρέπει την υποστήριξη 
φωνητικών επικοινωνιών (τηλέφωνο), τηλεομοιοτυπικών επικοινωνιών (fax) και 
επικοινωνιών δεδομένων (Internet) με ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων που επιτρέπουν 
τη λειτουργική πρόσβαση στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες 
τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των συνδρομητών, καθώς και το κατά 
πόσον η σύνδεση είναι τεχνικώς εφικτή.

Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017, εκτός εάν ο 
υπερθεματιστής της δημοπρασίας δηλώσει ότι είναι έτοιμος να προσφέρει την 
υπηρεσία νωρίτερα. Η διάρκεια ισχύος ορίζεται σε τουλάχιστον τρία έτη, εκτός 
εάν ο  υπερθεματιστής δηλώσει ότι επιθυμεί να ορισθεί για διάστημα πέντε ετών.

Η Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει την συμμετοχή των εταιριών Cosmote Κινητές 
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.,  Forthnet A.E. και OTE A.E..
Υπερθεματιστής της διαδικασίας θα είναι ο πάροχος που θα υποβάλλει τη 
χαμηλότερη προσφορά, δηλαδή θα ζητήσει τη χαμηλότερη αποζημίωση για την παροχή 
του συγκεκριμένου στοιχείου Καθολικής Υπηρεσίας.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΕΕΤΤ.
_______________________________________________
Mirasou mailing list
Mirasou@playfm.gr
http://lists.playfm.gr/mailman/listinfo/mirasou

Απαντηση