Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί 
Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 113.885.674,49 € για την εξυπηρέτηση 
ειδικού δημόσιου σκοπού, στους Δήμους της χώρας,  αποκλειστικά και μόνο προς 
καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που 
αφορούν στους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο έτους 2018 καθώς και στην παράταση 
χορήγησης προνοιακών επιδομάτων

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 0621 « Κάλυψη δαπάνης προνοιακών 
επιδομάτων», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθούν σε 
αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους. 

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, 
αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για 
τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2018 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών  
καθίστανται δικαιούχοι και αφορούν στην παράταση χορήγησης προνοιακών 
επιδομάτων.
_______________________________________________
Mirasou mailing list
Mirasou@playfm.gr
http://lists.playfm.gr/mailman/listinfo/mirasou

Απαντηση