So, hier is de Woortschatt vun de plattdüütsche Wikipedia. De Textdatei is
mit Zip kumprimeert. 270.000 Wöör, jümmers dat Woort un de Antall, wo faken
dat Woort bruukt is.

Kiekt dat mal an un speelt mal dormit rüm. Wenn een bloots de Wöör
rutsöcht, de tominnst 5 mal bruukt sünd, denn sünd dat üm un bi 45.000
Wöör. De hebb ik ok mitschickt, eenmal as Text un eenmal as
Libre-Office-Datei. Dormit kann een denn ok sehn, wat de Klookschriever
dorto seggt.

Hartlich Gröten,

Heiko

-- 
Liste abmelden mit E-Mail an: nds+unsubscr...@de.libreoffice.org
Probleme? 
http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/mailing-listen/abmeldung-liste/
Tipps zu Listenmails: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette/de
Listenarchiv: http://listarchives.libreoffice.org/de/nds/
Alle E-Mails an diese Liste werden unlöschbar öffentlich archiviert

Antwort per Email an