On 18/Oct/16 09:19, Maria Farràs wrote:
AVÍS DE CONFIDENCIALITAT. Aquest missatge conté informació confidencial
sotmesa a secret professional. Si no en sou el destinatari no esteu
autoritzat a llegir-ne, copiar-ne o difondre'n el contingut. Si heu rebut el
correu per error, us preguem que el destruïu i que ens ho comuniqueu
immediatament. Gràcies per la vostra col·laboració. No l'imprimiu si no és
necessari. AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje contiene información
confidencial sometida a secreto profesional. Si usted no es e l destinatario
de este mensaje no está autorizado a leer, copiar o difundir  su contenido.
En caso de error, rogamos lo destruya y nos lo comunique inmediatamente.
Gracias por su colaboración. No lo imprima si no es necesario.
CONFIDENTIALITY NOTICE This message contains confidential information subject
to professional secrecy. If you are not the intended recipient of this
message you are not authorised to read, copy, or disseminate its contents. In
this case, we kindly ask you to destroy this email and inform us immediately.
Do not print this message if it is not strictly necessary.


UH, shall I blow this up w/ some pbx?

I promise I won't tell anyone that I saw this email, I promise, really...

jh
--
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dr. John Hopkins, BSc, MFA, PhD
levitating on bentonite
twitter: @neoscenes
http://tech-no-mad.net/blog/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

_______________________________________________
NetBehaviour mailing list
NetBehaviour@netbehaviour.org
http://www.netbehaviour.org/mailman/listinfo/netbehaviour

Reply via email to