ldaps://ldap-lb-us.apache.org:636

--- public/public_ldap_committees.json 2016-04-11 17:17:04.252956770 +0000
+++ -  2016-04-12 16:17:03.492143094 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "lastTimestamp": "20160411170222Z",
+ "lastTimestamp": "20160412160251Z",
  "committees": {
   "abdera": {
    "createTimestamp": "20100210202116Z",
@@ -2413,13 +2413,14 @@
   },
   "kylin": {
    "createTimestamp": "20151201224532Z",
-   "modifyTimestamp": "20151201225116Z",
+   "modifyTimestamp": "20160412160251Z",
    "roster": [
     "gaodayue",
     "hhuang",
     "hsaputra",
     "jhyde",
     "jiangxu",
+    "lidong",
     "liyang",
     "lukehan",
     "mahongbin",
@@ -2429,6 +2430,7 @@
     "shaofengshi",
     "sunyerui",
     "tdunning",
+    "wangxiaoyu",
     "yisong",
     "zhongjian"
    ]

Reply via email to