--- public/icla-info_noid.json 2016-09-21 18:15:03.144664468 +0000
+++ -  2016-09-22 17:15:02.125162199 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "last_updated": "2016-09-21 17:52:15 UTC",
+ "last_updated": "2016-09-22 17:08:23 UTC",
  "non_committers": [
   "Hari A V",
   "Jesin A",
@@ -461,6 +461,7 @@
   "Calvin Chu",
   "Xu Shan Chuan",
   "Francis Chuang",
+  "Eric Chung",
   "Xie Chunqing",
   "Benjamin Chylla",
   "Pablo Mariano Cibraro",
@@ -1495,6 +1496,7 @@
   "Thomas Lipkis",
   "Yury Litvinov",
   "Chuan Liu",
+  "Evan Liu",
   "Guangya Liu",
   "Jianghua Liu",
   "Jing Hu Liu",

Reply via email to