--- public/icla-info_noid.json 2016-10-18 08:30:03.742346230 +0000
+++ -  2016-10-18 08:45:03.023186463 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "last_updated": "2016-10-18 08:16:29 UTC",
+ "last_updated": "2016-10-18 08:20:47 UTC",
  "non_committers": [
   "Hari A V",
   "Jesin A",
@@ -2866,6 +2866,7 @@
   "Qian Zhang",
   "Shi Jun Zhang",
   "Wei Zhang",
+  "Xiang Zhang",
   "Yang Zhang",
   "Yi Zhang",
   "Zengbo Zhang",

Reply via email to