--- public/icla-info_noid.json 2017-08-08 21:45:02.150284960 +0000
+++ -  2017-08-08 23:15:01.606573702 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "last_updated": "2017-08-08 21:37:31 UTC",
+ "last_updated": "2017-08-08 23:06:42 UTC",
  "non_committers": [
   "Hari A V",
   "Jesin A",
@@ -3067,6 +3067,7 @@
   "Jihe Xu",
   "Kai Hua Xu",
   "Kun Xu",
+  "Mingmin Xu",
   "Weiqing Xu",
   "Wei-Xin Xu",
   "Gopal Yadav",

Reply via email to