--- public/icla-info_noid.json 2017-08-08 23:15:03.753600648 +0000
+++ -  2017-08-09 20:15:02.876978281 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "last_updated": "2017-08-08 23:06:42 UTC",
+ "last_updated": "2017-08-09 20:05:29 UTC",
  "non_committers": [
   "Hari A V",
   "Jesin A",
@@ -378,7 +378,6 @@
   "Andrey Buryak",
   "Josue Bustos",
   "Andrew Buttner",
-  "Robert Butts",
   "Timothy Butts",
   "Geraud Buxerolles",
   "Brendan LK Byrd",
@@ -3067,7 +3066,6 @@
   "Jihe Xu",
   "Kai Hua Xu",
   "Kun Xu",
-  "Mingmin Xu",
   "Weiqing Xu",
   "Wei-Xin Xu",
   "Gopal Yadav",

Reply via email to