--- public/icla-info_noid.json 2017-08-10 04:45:03.910769522 +0000
+++ -  2017-08-10 14:30:02.270694911 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "last_updated": "2017-08-10 04:37:43 UTC",
+ "last_updated": "2017-08-10 14:16:54 UTC",
  "non_committers": [
   "Hari A V",
   "Jesin A",
@@ -2937,6 +2937,7 @@
   "Jijun Wang",
   "Kejia Wang",
   "Liyong Wang",
+  "Vincent Wang",
   "Stephanie Wang",
   "Tian Hong Wang",
   "Wei Wang",

Reply via email to