ldaps://ldap2-us-west.apache.org:636

--- public/public_ldap_projects.json  2017-08-11 05:50:05.779951195 +0000
+++ -  2017-08-11 06:50:02.532451251 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "lastTimestamp": "20170811050248Z",
+ "lastTimestamp": "20170811063930Z",
  "projects": {
   "accumulo": {
    "createTimestamp": "20170713020428Z",
@@ -1480,7 +1480,7 @@
   },
   "beam": {
    "createTimestamp": "20170721131406Z",
-   "modifyTimestamp": "20170809200513Z",
+   "modifyTimestamp": "20170811063906Z",
    "members": [
     "aljoscha",
     "altay",
@@ -1502,6 +1502,7 @@
     "mingmxu",
     "mxm",
     "pei",
+    "reuvenlax",
     "robertwb",
     "sewen",
     "staslevin",
@@ -5973,7 +5974,7 @@
   },
   "incubator": {
    "createTimestamp": "20170605220032Z",
-   "modifyTimestamp": "20170810202524Z",
+   "modifyTimestamp": "20170811063930Z",
    "members": [
     "a_budroni",
     "aa",
@@ -8533,6 +8534,7 @@
     "zdwang",
     "zhangjf",
     "zhaojing",
+    "zhasheng",
     "zheilbron",
     "zhen",
     "zhengfan",
@@ -10456,7 +10458,7 @@
   },
   "mxnet": {
    "createTimestamp": "20170201152554Z",
-   "modifyTimestamp": "20170806183310Z",
+   "modifyTimestamp": "20170811063930Z",
    "members": [
     "bayard",
     "bingxu",
@@ -10490,6 +10492,7 @@
     "weimer",
     "yajiedesign",
     "yzhang87",
+    "zhasheng",
     "zihaolucky",
     "ziheng"
    ],

Reply via email to