--- public/icla-info_noid.json 2018-02-09 16:45:06.477721150 +0000
+++ -  2018-02-09 20:00:07.399962195 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "last_updated": "2018-02-09 16:24:37 UTC",
+ "last_updated": "2018-02-09 19:42:13 UTC",
  "non_committers": [
   "Hari A V",
   "Jesin A",
@@ -219,7 +219,6 @@
   "David Olof Been",
   "Matthew Beermann",
   "Roderick Begbie",
-  "Edmon Begoli",
   "Martin Bektchiev",
   "Andras Belicza",
   "Andy Bell",
@@ -727,7 +726,6 @@
   "Adam Duren",
   "Julien Durens",
   "Brandon William DuRette",
-  "Stephen Durfey",
   "David Durham",
   "Kamil Durkiewicz",
   "Micah D",
@@ -3152,7 +3150,6 @@
   "Jiaye Wang",
   "Jason Wang",
   "Jijun Wang",
-  "Junting Wang",
   "Kejia Wang",
   "Liyong Wang",
   "Vincent Wang",
@@ -3329,7 +3326,6 @@
   "Paul Yeager",
   "John Yeary",
   "Yang Li Hector Yee",
-  "Andrey Yegorov",
   "Miretskiy Yergeniy",
   "Luo Yi",
   "Gang Yin",

Reply via email to