--- public/icla-info_noid.json 2018-03-01 23:15:03.081137582 +0000
+++ -  2018-03-02 10:30:03.603847522 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "last_updated": "2018-03-01 23:06:29 UTC",
+ "last_updated": "2018-03-02 10:17:52 UTC",
  "non_committers": [
   "Hari A V",
   "Jesin A",
@@ -1193,7 +1193,6 @@
   "Di Hu",
   "Ningxin Hu",
   "GoAheadW3C",
-  "Zheng Hu",
   "Haibin Huang",
   "Jun Huang",
   "Menghuai Huang",

Reply via email to