--- public/icla-info_noid.json 2018-03-02 20:00:03.432338041 +0000
+++ -  2018-03-02 20:45:04.019849295 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "last_updated": "2018-03-02 19:43:35 UTC",
+ "last_updated": "2018-03-02 20:33:07 UTC",
  "non_committers": [
   "Hari A V",
   "Jesin A",
@@ -1306,7 +1306,6 @@
   "Yan Ji",
   "Mao Jia",
   "Lu Jiang",
-  "Peng Hui Jiang",
   "PengCheng Jiang",
   "Yifeng Jiang",
   "Mattia Jiderman",
@@ -1509,7 +1508,6 @@
   "Thomas Koch",
   "Hemika Kodikara",
   "Harindu Kodituwakku",
-  "Cody Koeninger",
   "Ernst Albrecht Köstlin",
   "Leonid Kof",
   "Alexis Kofman",
@@ -1729,7 +1727,6 @@
   "Chen Nan Li",
   "Eric Lee",
   "Dan Li",
-  "Jerry Lee",
   "Eric Lei Li",
   "Spring Holy",
   "Gang Li",
@@ -1856,7 +1853,6 @@
   "John Chesley Lundin, Jr",
   "Andrew Lunny",
   "PhoenixLuo2",
-  "Ian Luo",
   "Joe Qiang Luo",
   "David Luo",
   "coolhongluo",
@@ -2429,7 +2425,6 @@
   "Jianfeng Qian",
   "Chen Qin",
   "Li Wen Qin",
-  "Liujie Qin",
   "Zhaokun Qin",
   "Huai Dong Qiu",
   "Jian Qiu",
@@ -3181,7 +3176,6 @@
   "Stephanie Wang",
   "Tian Hong Wang",
   "Tuo Wang",
-  "Xin Wang",
   "David0825",
   "Wei Wang",
   "Wen Ting Wang",

Reply via email to