ldaps://ldap-us-ro.apache.org:636

--- public/public_ldap_people.json   2018-03-02 20:34:03.593399975 +0000
+++ -  2018-03-02 21:49:02.132766876 +0000
@@ -29136,7 +29136,10 @@
   },
   "wangxin": {
    "name": "Xin Wang",
-   "createTimestamp": "20180302203212Z"
+   "createTimestamp": "20180302203212Z",
+   "urls": [
+    "https://github.com/lovepoem";
+   ]
   },
   "wangzcdl": {
    "name": "Zhe Wang",

Reply via email to