--- public/icla-info.json    2018-03-02 20:45:04.013438434 +0000
+++ -  2018-03-06 15:15:02.854074114 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "last_updated": "2018-03-02 20:33:07 UTC",
+ "last_updated": "2018-03-06 15:08:42 UTC",
  "committers": {
   "a_budroni": "Alessandro Budroni",
   "a_horuzhenko": "Artyom Horuzhenko",
@@ -1405,6 +1405,7 @@
   "dimpbx": "Dimitri Pourbaix",
   "dims": "Davanum Srinivas",
   "dimuthu": "Dimuthu Gamage",
+  "dimuthuupe": "Wannipurage Dimuthu Upeksha",
   "dinesh": "Weerapurage Dinesh Premalal",
   "dineshb": "Dinesh Methsiri Bandara",
   "dinhtta": "Anh Dinh",
@@ -3400,6 +3401,7 @@
   "liudali": "Da Li Liu",
   "liuhongfang": "Hongfang Liu",
   "liujieqin": "Liujie Qin",
+  "liujun": "Jun Liu",
   "liuming": "Ming Liu",
   "liuml07": "Mingliang Liu",
   "liuping": "Liu Ping",
@@ -3722,6 +3724,7 @@
   "meng": "Xiangrui Meng",
   "mengwei": "Mengwei Ding",
   "meppel": "Martin Eppel",
+  "mercyblitz": "Mercy Ma",
   "meric": "Meriç Taze",
   "merickson": "Mark Erickson",
   "merijnvdk": "Merijn van den Kroonenberg",
@@ -6119,6 +6122,7 @@
   "xuhaihong": "Haihong Xu",
   "xumingming": "James Xu",
   "xunzhang": "Hong Wu",
+  "xvrl": "Xavier Léauté",
   "xyao": "Xiaoyu Yao",
   "yackley": "Matt Yackley",
   "yajiedesign": "Shiwen Hu",

Reply via email to