ldaps://ldap-eu-ro.apache.org:636

--- public/public_ldap_projects.json  2018-03-06 09:50:03.581447186 +0000
+++ -  2018-03-06 15:50:03.476339908 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "lastTimestamp": "20180306092052Z",
+ "lastTimestamp": "20180306150834Z",
  "projects": {
   "accumulo": {
    "createTimestamp": "20170713020428Z",
@@ -201,7 +201,7 @@
   },
   "airavata": {
    "createTimestamp": "20170721131401Z",
-   "modifyTimestamp": "20171117190533Z",
+   "modifyTimestamp": "20180306150816Z",
    "members": [
     "adhamnas",
     "amilaj",
@@ -212,6 +212,7 @@
     "chathuri",
     "chinthaka",
     "danushka",
+    "dimuthuupe",
     "dmreagan",
     "eroma",
     "goshenoy",
@@ -6487,7 +6488,7 @@
   },
   "incubator": {
    "createTimestamp": "20170605220032Z",
-   "modifyTimestamp": "20180302203247Z",
+   "modifyTimestamp": "20180306150834Z",
    "members": [
     "a_budroni",
     "aa",
@@ -7918,6 +7919,7 @@
     "liudali",
     "liuhongfang",
     "liujieqin",
+    "liujun",
     "liuming",
     "liuml07",
     "liuping",
@@ -8060,6 +8062,7 @@
     "meixome",
     "melan",
     "meng",
+    "mercyblitz",
     "metacosm",
     "metskem",
     "mffiedler",
@@ -9115,6 +9118,7 @@
     "xuefu",
     "xumingming",
     "xunzhang",
+    "xvrl",
     "xyao",
     "yajiedesign",
     "yaliang",

Reply via email to