--- public/icla-info_noid.json 2018-03-06 21:45:03.180486289 +0000
+++ -  2018-03-07 01:45:02.850908394 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "last_updated": "2018-03-06 21:27:29 UTC",
+ "last_updated": "2018-03-07 01:31:49 UTC",
  "non_committers": [
   "Hari A V",
   "Jesin A",
@@ -3371,6 +3371,7 @@
   "KevinYu",
   "Shen Yu",
   "Xianqing Yu",
+  "Zhaohui Yu",
   "Changrui Yuan",
   "Haisheng Yuan",
   "An Hong Yun",

Reply via email to