--- public/icla-info_noid.json 2018-03-07 01:45:03.889590052 +0000
+++ -  2018-03-07 16:15:02.918990591 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "last_updated": "2018-03-07 01:31:49 UTC",
+ "last_updated": "2018-03-07 15:57:46 UTC",
  "non_committers": [
   "Hari A V",
   "Jesin A",
@@ -450,7 +450,6 @@
   "Kenneth Lee Causey",
   "Nelson Cazonda",
   "Briançon Cédric",
-  "Duru Can Celasun",
   "Nico Cesar",
   "Inci Cetindil",
   "Julien Chable",
@@ -3018,7 +3017,6 @@
   "Xiaoliang Tian",
   "Steven H. Tice",
   "Andreas Tietz",
-  "Sneha Tilak",
   "Michael Tillberg",
   "Xinran Yu Tinney",
   "Laurent Tisseyre",
@@ -3371,7 +3369,6 @@
   "KevinYu",
   "Shen Yu",
   "Xianqing Yu",
-  "Zhaohui Yu",
   "Changrui Yuan",
   "Haisheng Yuan",
   "An Hong Yun",

Reply via email to