--- public/icla-info_noid.json 2018-03-07 22:45:03.252271021 +0000
+++ -  2018-03-08 03:00:02.742591098 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "last_updated": "2018-03-07 22:35:00 UTC",
+ "last_updated": "2018-03-08 02:47:42 UTC",
  "non_committers": [
   "Hari A V",
   "Jesin A",
@@ -3193,6 +3193,7 @@
   "Yong Qiao Wang",
   "Yongkun Wang",
   "Yumin Wang",
+  "Zhen Wang",
   "Dave Wannemacher",
   "Marcus Wanner",
   "DImuthu Upeksha",

Reply via email to