--- public/icla-info.json    2018-03-08 16:00:04.403124517 +0000
+++ -  2018-03-12 13:15:02.260146867 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "last_updated": "2018-03-08 15:46:06 UTC",
+ "last_updated": "2018-03-12 13:01:14 UTC",
  "committers": {
   "a_budroni": "Alessandro Budroni",
   "a_horuzhenko": "Artyom Horuzhenko",
@@ -6243,6 +6243,7 @@
   "zhewang": "Joe Wang",
   "zhguo": "Zhenhua Guo",
   "zhiqianghe": "Zhiqiang He",
+  "zhitao": "Zhitao Li",
   "zhiyuany": "Zhiyuan Yang",
   "zhongjian": "Jason Zhong",
   "zhongle": "Xie Zhongie",

Reply via email to