ldaps://ldap-eu-ro.apache.org:636

--- public/public_ldap_people.json   2018-03-13 01:49:02.837895829 +0000
+++ -  2018-03-13 17:19:03.806507724 +0000
@@ -30049,7 +30049,10 @@
   },
   "yongyao": {
    "name": "Yongyao Jiang",
-   "createTimestamp": "20171101220240Z"
+   "createTimestamp": "20171101220240Z",
+   "urls": [
+    "https://yongyao.github.io/";
+   ]
   },
   "yonik": {
    "name": "Yonik Seeley",

Reply via email to