ldaps://ldap-eu-ro.apache.org:636

--- public/public_ldap_projects.json  2018-08-10 00:50:04.597583835 +0000
+++ -  2018-08-10 13:50:03.889397540 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "lastTimestamp": "20180810002347Z",
+ "lastTimestamp": "20180810125415Z",
  "projects": {
   "accumulo": {
    "createTimestamp": "20170713020428Z",
@@ -6724,7 +6724,7 @@
   },
   "incubator": {
    "createTimestamp": "20170605220032Z",
-   "modifyTimestamp": "20180808180608Z",
+   "modifyTimestamp": "20180810125415Z",
    "members": [
     "a_budroni",
     "aa",
@@ -7183,6 +7183,7 @@
     "cmarcum",
     "cmastrandrea",
     "cmccabe",
+    "cmeier",
     "cml",
     "cmoulliard",
     "cmueller",
@@ -7562,6 +7563,7 @@
     "gfs",
     "ggregory",
     "ggrekhov",
+    "gholmer",
     "gian",
     "gianugo",
     "gideonlow",
@@ -8174,6 +8176,7 @@
     "liangfei",
     "liangshao",
     "libsun",
+    "lichaoyong",
     "lightguardjp",
     "lijiany",
     "likithas",
@@ -8426,6 +8429,7 @@
     "moon",
     "morgand",
     "morlovich",
+    "morningman",
     "mosharaf",
     "mostarda",
     "motus",
@@ -9469,6 +9473,7 @@
     "zhangkewei",
     "zhangliang",
     "zhangxin",
+    "zhaoc",
     "zhaojing",
     "zhasheng",
     "zheilbron",
@@ -11575,12 +11580,13 @@
   },
   "mxnet": {
    "createTimestamp": "20170201152554Z",
-   "modifyTimestamp": "20180427215159Z",
+   "modifyTimestamp": "20180810125340Z",
    "members": [
     "anirudh2290",
     "bayard",
     "bingxu",
     "cjolivier01",
+    "cmeier",
     "codingcat",
     "gengyifeng",
     "haibin",

Reply via email to