ldaps://ldap-eu-ro.apache.org:636

--- public/public_ldap_groups.json   2018-08-10 14:21:04.068300419 +0000
+++ -  2018-08-10 14:36:02.846631347 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "lastTimestamp": "20180810141754Z",
+ "lastTimestamp": "20180810143320Z",
  "groups": {
   "accumulo": {
    "createTimestamp": "20170713020428Z",
@@ -2038,7 +2038,7 @@
   },
   "committers": {
    "createTimestamp": "20100210202350Z",
-   "modifyTimestamp": "20180810141754Z",
+   "modifyTimestamp": "20180810143320Z",
    "roster": [
     "a_budroni",
     "a_horuzhenko",
@@ -4048,6 +4048,7 @@
     "ghenzler",
     "ghicker",
     "gholam",
+    "gholmer",
     "ghoward",
     "ghuber",
     "ghudson",
@@ -5425,7 +5426,6 @@
     "liangyx",
     "libo",
     "libsun",
-    "lichaoyong",
     "lidong",
     "lightguardjp",
     "lijiany",
@@ -5978,7 +5978,6 @@
     "more",
     "morgand",
     "morlovich",
-    "morningman",
     "morrijr",
     "morten",
     "moseley",
@@ -10414,7 +10413,7 @@
   },
   "incubator": {
    "createTimestamp": "20170605220032Z",
-   "modifyTimestamp": "20180810141730Z",
+   "modifyTimestamp": "20180810143320Z",
    "roster": [
     "a_budroni",
     "aa",
@@ -11253,6 +11252,7 @@
     "gfs",
     "ggregory",
     "ggrekhov",
+    "gholmer",
     "gian",
     "gianugo",
     "gideonlow",
@@ -11865,7 +11865,6 @@
     "liangfei",
     "liangshao",
     "libsun",
-    "lichaoyong",
     "lightguardjp",
     "lijiany",
     "likithas",
@@ -12118,7 +12117,6 @@
     "moon",
     "morgand",
     "morlovich",
-    "morningman",
     "mosharaf",
     "mostarda",
     "motus",
@@ -13162,7 +13160,6 @@
     "zhangkewei",
     "zhangliang",
     "zhangxin",
-    "zhaoc",
     "zhaojing",
     "zhasheng",
     "zheilbron",

Reply via email to