ldaps://ldap-eu-ro.apache.org:636

--- public/public_ldap_groups.json   2018-08-10 14:36:03.420185482 +0000
+++ -  2018-08-10 14:51:03.525015210 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "lastTimestamp": "20180810143320Z",
+ "lastTimestamp": "20180810144757Z",
  "groups": {
   "accumulo": {
    "createTimestamp": "20170713020428Z",
@@ -2038,7 +2038,7 @@
   },
   "committers": {
    "createTimestamp": "20100210202350Z",
-   "modifyTimestamp": "20180810143320Z",
+   "modifyTimestamp": "20180810144757Z",
    "roster": [
     "a_budroni",
     "a_horuzhenko",
@@ -2511,6 +2511,7 @@
     "ashakirin",
     "ashapochka",
     "ashau",
+    "asherman",
     "ashetkar",
     "ashish",
     "ashishjain",
@@ -3006,6 +3007,7 @@
     "chenglei",
     "chengxiang",
     "chengxingzhai",
+    "chenhao",
     "chenheng",
     "chenjinh",
     "chenli",
@@ -5426,6 +5428,7 @@
     "liangyx",
     "libo",
     "libsun",
+    "lide",
     "lidong",
     "lightguardjp",
     "lijiany",
@@ -10086,12 +10089,13 @@
   },
   "hive": {
    "createTimestamp": "20101007082618Z",
-   "modifyTimestamp": "20180729210423Z",
+   "modifyTimestamp": "20180810144611Z",
    "roster": [
     "aihuaxu",
     "amareshwari",
     "anishek",
     "apivovarov",
+    "asherman",
     "athusoo",
     "brock",
     "bslim",
@@ -10413,7 +10417,7 @@
   },
   "incubator": {
    "createTimestamp": "20170605220032Z",
-   "modifyTimestamp": "20180810143320Z",
+   "modifyTimestamp": "20180810144757Z",
    "roster": [
     "a_budroni",
     "aa",
@@ -10820,6 +10824,7 @@
     "cheddar",
     "chengjh",
     "chengxingzhai",
+    "chenhao",
     "chenjinh",
     "chenli",
     "chenpei",
@@ -11865,6 +11870,7 @@
     "liangfei",
     "liangshao",
     "libsun",
+    "lide",
     "lightguardjp",
     "lijiany",
     "likithas",
@@ -13160,6 +13166,7 @@
     "zhangkewei",
     "zhangliang",
     "zhangxin",
+    "zhaoc",
     "zhaojing",
     "zhasheng",
     "zheilbron",

Reply via email to