ldaps://ldap-eu-ro.apache.org:636

--- public/public_ldap_groups.json   2020-03-24 09:21:03.017397866 +0000
+++ -  2020-03-24 09:36:03.541002189 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "lastTimestamp": "20200324090758Z",
+ "lastTimestamp": "20200324092153Z",
  "groups": {
   "accumulo": {
    "createTimestamp": "20170713020428Z",
@@ -10884,7 +10884,7 @@
   },
   "hadoop": {
    "createTimestamp": "20170721131423Z",
-   "modifyTimestamp": "20200324090758Z",
+   "modifyTimestamp": "20200324092153Z",
    "roster": [
     "aajisaka",
     "abayer",
@@ -11078,6 +11078,7 @@
     "weichiu",
     "weiy",
     "wheat9",
+    "wilfreds",
     "wwei",
     "xgong",
     "xiao",

Reply via email to