ldaps://ldap-eu-ro.apache.org:636

--- public/public_ldap_people.json   2020-06-22 18:04:03.360190723 +0000
+++ -  2020-06-23 00:04:04.166915132 +0000
@@ -36253,7 +36253,7 @@
     "https://wang.yuxuan.org";
    ],
    "key_fingerprints": [
-    "FB94C016"
+    "2A83 84B0 A5CD 23D1 7A32 0AD1 76B9 AD06 FB94 C016"
    ]
   },
   "yuyijq": {

Reply via email to