pak JT, isat safe entry di range brp yah?? 3800 - 4000 kah
tq b4


      

Kirim email ke