Mudah2an BTEL besok tampil dipanggung (asal "koby" DJI gak macem2)

-LT


On 6/11/09, Febry Hariyannugraha <febry.hariyannugr...@gmail.com> wrote:
>
>
>
>  Pak LT ini sama banger sama saya pilihannya ..
> BTEL aja Pak ... bantuin lah .. biar cepet ke 200 :)
>
> 
>

Kirim email ke