OK
Adelina

On 2/14/07, Joaquim Perez <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

Si vols agafa el que havia de fer jo també.

Està modificat perquè es pugui traduir més depréssa: he eliminat el text
xml i l'he traduït automàticament, però tot i així cal repassar-lo del tot.

Un cop acabat m'ho dius perquè reconstuiré el format original

QuimRespondre per correu electrònic a