Hola,
envio com a fitxer adjunt les traduccions que he estat realitzant aquests
dies per si em voleu donar algun consell/avís, i així anar adquirint
experiència amb els errors comesos.

A continuació, en el mateix cos del missatge,  descric alguns dubtes/errors
que crec que tinc d'algunes cadenes.

Espero els vostres comentaris

Josep Torné

------------------------------------------------------

Dubtes:
------------
En aquest exemple jo diria més "El resultat retorna el nombre de dies entre
les dos dates"
També em sona una mica estrany dir ... El resultat retorna el nombre de
dies..."   jo diria directament "Retorna el nombre..." sense posar "El
resultat..." ja que el resultat és el nombre de dies.

\\<ahelp hid=\\\"HID_FUNC_TAGE\\\"\\>Calculates the difference between two
date values.\\</ahelp\\> The result returns the number of days between the
two days.

\\<ahelp hid=\\\"HID_FUNC_TAGE\\\"\\>Calcula la diferència entre dos valors
data.\\</ahelp\\> El resultat retorna el nombre de dies entre els dos dies.

-------------------

En la següent cadena tinc dubtes amb l'acrònim US i si s'ha de traduir NASD
També no m'agrada gaire com queda traduït "..determina el tipus de càlcul de
la diferència"

The optional argument \\<emph\\>Type\\</emph\\> determines the type of
difference calculation. If Type = 0 or if the argument is missing, the US
method (NASD, National Association of Securities Dealers) is used. If Type
<> 0, the European method is used.

L'argument opcional \\<emph\\>Tipus\\</emph\\> determina el tipus de càlcul
de la diferència. Si tipus = 0 o falta l'argument, s'empra el mètode US
(NASD, National Association of Securities Dealers). Si tipus <> 0 s'empra el
mètode Europeu.

-------------------
La traducció de "by simple addition with"

\\<ahelp hid=\\\"HID_FUNC_OSTERSONNTAG\\\"\\>Returns the date of Easter
Sunday for the entered year.\\</ahelp\\> Year is an integer between 1583 and
9956 or 0 and 99. You can also calculate other holidays by simple addition
with this date.

\\<ahelp hid=\\\"HID_FUNC_OSTERSONNTAG\\\"\\>Retorna la data de la pasqua de
resurrecció de l'any indicat.\\</ahelp\\> Any és un enter entre 1583 i 9956
o 0 i 99. També podeu calcular altres festius a partir d'aquesta data.
----------------

La traducció de away, he emprat "desplaçar" que m'ha semblat que s'entén
millor,, però... ^_^

\\<ahelp hid=\\\"HID_AAI_FUNC_EDATE\\\"\\>The result is a date which is a
number of \\<emph\\>Months\\</emph\\> away from the \\<emph\\>Start
date\\</emph\\>. Only months are considered; days are not used for
calculation.\\</ahelp\\>

\\<ahelp hid=\\\"HID_AAI_FUNC_EDATE\\\"\\> El resultat és una data amb el
nombre de \\<emph\\>Mesos\\</emph\\> desplaçats de la \\<emph\\>Data
inicial\\</emph\\>. Només es consideren els mesos; els dies no s'empren en
el càlcul.\\</ahelp\\>

----------------------
En aquesta tinc problemes amb la paraula "falls" i "away", jo l'he traduida
com a caure i seguint com abans,, "away" li he donat significat de
"desplaçar"

\\<ahelp hid=\\\"HID_AAI_FUNC_EOMONTH\\\"\\>Returns the date of the last day
of a month which falls \\<emph\\>Months\\</emph\\> away from the
\\<emph\\>Start date\\</emph\\>.\\</ahelp\\>

\\<ahelp hid=\\\"HID_AAI_FUNC_EOMONTH\\\"\\>Retorna la data de l'últim dia
d'un mes que cau uns \\<emph\\>Mesos\\</emph\\> desplaçats de la
\\<emph\\>Data inicial\\</emph\\>.\\</ahelp\\>

--------------------
En aquesta també empro l'ús de "caure" no se si és 100% correcte aquest ús..

What is the last day of the month that falls 6 months after September 14
2001?

Quin és l'últim dia del mes que cau 6 mesos després del 14 de setembre de
2001?


-------------------------
La traducció de "as a time value, is a decimal" no em sembla massa bé.

\\<emph\\>Number\\</emph\\>, as a time value, is a decimal, for which the
hour is to be returned.

\\<emph\\>Nombre\\</emph\\>, com a valor de temps és un decimal, del qual es
retorna l'hora.

Attachment: scalc_01_2part.po.gz
Description: GNU Zip compressed data

Respondre per correu electrònic a