Hola,

Això són algunes correccions al Calc. Són bàsicament tres coses:

- Algunes frases sense traduir
- Algunes frases que no tenien els tres punts al final indicant que hi ha més interacció UI
- Algunes traduccions incorrectes.

Jordi,

Index: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po
===================================================================
--- officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po (revision 477)
+++ officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po (working copy)
@@ -223,7 +223,7 @@
#: DrawImpressCommands.xcu#..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno_ObjectTitleDescription.Label.value.text #: WriterCommands.xcu#..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno_ObjectTitleDescription.Label.value.text
 msgid "Description..."
-msgstr ""
+msgstr "Descripció..."

#: CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_RenameObject.Label.value.text #: DrawImpressCommands.xcu#..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno_NameGroup.Label.value.text
@@ -476,7 +476,7 @@

#: CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_EditPrintArea.Label.value.text
 msgid "~Edit Print Area..."
-msgstr "~Edita l'àrea d'impressió"
+msgstr "~Edita l'àrea d'impressió..."

#: CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_EditPrintArea.ContextLabel.value.text #: GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_OpenTemplate.Label.value.text
@@ -493,7 +493,7 @@
#: DrawImpressCommands.xcu#..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno_PasteClipboard.Label.value.text #: WriterCommands.xcu#..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno_PasteSpecial.Label.value.text
 msgid "Paste ~Special..."
-msgstr "Enganxament e~special"
+msgstr "Enganxament e~special..."

#: CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_DataSelect.Label.value.text
 msgid "Selection List"
@@ -834,7 +834,7 @@

#: CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_FormatCellDialog.Label.value.text
 msgid "Format ~Cells..."
-msgstr "Formata les ~cel·les"
+msgstr "Formata les ~cel·les..."

#: CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_RowHeight.Label.value.text
 msgid "Row ~Height..."
@@ -1229,11 +1229,11 @@

#: CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_SendMailDocAsMS.Label.value.text
 msgid "E-mail as ~Microsoft Excel..."
-msgstr "Envia com a ~Microsoft Excel..."
+msgstr "Envia-ho com a ~Microsoft Excel..."

#: CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_SendMailDocAsOOo.Label.value.text
 msgid "E-mail as ~OpenDocument Spreadsheet..."
-msgstr "Envia com a full de càlcul d'~OpenDocument..."
+msgstr "Envia-ho com a full de càlcul d'~OpenDocument..."

#: CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_AuditMenu.Label.value.text
 msgid "~Detective"
@@ -1602,7 +1602,7 @@

#: ChartCommands.xcu#..ChartCommands.UserInterface.Commands..uno_DiagramType.Label.value.text
 msgid "Cha~rt Type..."
-msgstr "Tipus de diag~rama"
+msgstr "Tipus de diag~rama..."

#: ChartCommands.xcu#..ChartCommands.UserInterface.Commands..uno_ToggleTitle.Label.value.text
 msgid "Title On/Off"
@@ -1666,7 +1666,7 @@

#: ChartCommands.xcu#..ChartCommands.UserInterface.Commands..uno_DiagramAxisZ.Label.value.text
 msgid "~Z Axis..."
-msgstr "Eix ~Z"
+msgstr "Eix ~Z..."

#: ChartCommands.xcu#..ChartCommands.UserInterface.Commands..uno_DiagramAxisAll.Label.value.text
 msgid "~All Axes..."
@@ -1694,7 +1694,7 @@

#: ChartCommands.xcu#..ChartCommands.UserInterface.Commands..uno_ZTitle.Label.value.text
 msgid "Title (~Z Axis)..."
-msgstr "Títol (Eix ~Z)"
+msgstr "Títol (Eix ~Z)..."

#: ChartCommands.xcu#..ChartCommands.UserInterface.Commands..uno_AllTitles.Label.value.text
 msgid "~All Titles..."
@@ -1702,19 +1702,19 @@

#: ChartCommands.xcu#..ChartCommands.UserInterface.Commands..uno_DiagramGridXMain.Label.value.text
 msgid "~Y Axis Main Grid..."
-msgstr "Graella principal de l'eix ~Y"
+msgstr "Graella principal de l'eix ~Y..."

#: ChartCommands.xcu#..ChartCommands.UserInterface.Commands..uno_DiagramGridYMain.Label.value.text
 msgid "~X Axis Main Grid..."
-msgstr "Graella principal de l'eix ~X"
+msgstr "Graella principal de l'eix ~X..."

#: ChartCommands.xcu#..ChartCommands.UserInterface.Commands..uno_DiagramGridZMain.Label.value.text
 msgid "~Z Axis Main Grid..."
-msgstr "Graella principal de l'eix ~Z"
+msgstr "Graella principal de l'eix ~Z..."

#: ChartCommands.xcu#..ChartCommands.UserInterface.Commands..uno_DiagramGridAll.Label.value.text
 msgid "~All Axis Grids..."
-msgstr "Totes les graelles dels eixos"
+msgstr "Totes les graelles dels eixos..."

#: ChartCommands.xcu#..ChartCommands.UserInterface.Commands..uno_DiagramObjects.Label.value.text
 msgid "~Object Properties..."
@@ -1722,15 +1722,15 @@

#: ChartCommands.xcu#..ChartCommands.UserInterface.Commands..uno_DiagramGridXHelp.Label.value.text
 msgid "Y Axis Minor ~Grid..."
-msgstr "~Graella secundària de l'eix Y"
+msgstr "~Graella secundària de l'eix Y..."

#: ChartCommands.xcu#..ChartCommands.UserInterface.Commands..uno_DiagramGridYHelp.Label.value.text
 msgid "X Axis ~Minor Grid..."
-msgstr "Graella secu~ndària de l'eix X"
+msgstr "Graella secu~ndària de l'eix X..."

#: ChartCommands.xcu#..ChartCommands.UserInterface.Commands..uno_DiagramGridZHelp.Label.value.text
 msgid "Z Ax~is Minor Grid..."
-msgstr "Graella secundària de l'e~ix Z"
+msgstr "Graella secundària de l'e~ix Z..."

#: ChartCommands.xcu#..ChartCommands.UserInterface.Commands..uno_ScaleText.Label.value.text
 msgid "Scale Text"
@@ -1829,7 +1829,7 @@

#: DbuCommands.xcu#..DbuCommands.UserInterface.Commands..uno_DBIndexDesign.Label.value.text
 msgid "~Index Design..."
-msgstr "D~isseny d'índex"
+msgstr "D~isseny de l'índex..."

#: DbuCommands.xcu#..DbuCommands.UserInterface.Commands..uno_DBChangeDesignMode.Label.value.text
 msgid "Switch Design View On/Off"
@@ -1878,7 +1878,7 @@

#: DbuCommands.xcu#..DbuCommands.UserInterface.Commands..uno_DBEditSqlView.Label.value.text
 msgid "Edit in SQL View..."
-msgstr ""
+msgstr "Edita en una vista SQL..."

#: DbuCommands.xcu#..DbuCommands.UserInterface.Commands..uno_DBOpen.Label.value.text #: DbuCommands.xcu#..DbuCommands.UserInterface.Commands..uno_DBTableOpen.Label.value.text
@@ -1980,7 +1980,7 @@

#: DbuCommands.xcu#..DbuCommands.UserInterface.Commands..uno_DBNewView.Label.value.text
 msgid "View Design..."
-msgstr "Mostra el disseny"
+msgstr "Mostra el disseny..."

#: DbuCommands.xcu#..DbuCommands.UserInterface.Commands..uno_DBNewViewSQL.Label.value.text
 msgid "View (Simple)..."
@@ -2869,11 +2869,11 @@

#: DrawImpressCommands.xcu#..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno_SendMailDocAsMS.Label.value.text
 msgid "E-mail as ~Microsoft PowerPoint Presentation..."
-msgstr "Envia com a presentació de ~Microsoft PowerPoint..."
+msgstr "Envia-ho com a presentació del ~Microsoft PowerPoint..."

#: DrawImpressCommands.xcu#..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno_SendMailDocAsOOo.Label.value.text
 msgid "E-mail as ~OpenDocument Presentation..."
-msgstr "Envia com a presentació d'~OpenDocument"
+msgstr "Envia-ho com a presentació d'~OpenDocument..."

#: DrawImpressCommands.xcu#..DrawImpressCommands.UserInterface.Popups..uno_ModifyMenu.Label.value.text
 msgid "~Modify"
@@ -2942,7 +2942,7 @@

#: DrawImpressCommands.xcu#..DrawImpressCommands.UserInterface.Popups..uno_MasterLayoutsHandouts.Label.value.text
 msgid "Handout Master Layout..."
-msgstr "Disposició mestra del prospecte"
+msgstr "Disposició mestra del prospecte..."

#: DrawImpressCommands.xcu#..DrawImpressCommands.UserInterface.Popups..uno_HeaderAndFooter.Label.value.text
 msgid "~Header and Footer..."
@@ -4310,7 +4310,7 @@

#: GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_SymbolShapes.puzzle.Label.value.text
 msgid "Puzzle"
-msgstr "Puzzle"
+msgstr "Trencaclosques"

#: GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_SymbolShapes.bracket_pair.Label.value.text
 msgid "Double Bracket"
@@ -6165,7 +6165,7 @@

#: GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_SendMailDocAsPDF.Label.value.text
 msgid "E-mail as P~DF..."
-msgstr "Document com a P~DF adjunt..."
+msgstr "Envia-ho com a P~DF..."

#: GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_ExportToPDF.Label.value.text
 msgid "Export as P~DF..."
@@ -6273,7 +6273,7 @@

#: GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_SearchDialog.Label.value.text
 msgid "~Find & Replace..."
-msgstr "Cerca ~i reemplaça"
+msgstr "Cerca ~i reemplaça..."

#: GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_HelperDialog.Label.value.text
 msgid "Help ~Agent"
@@ -7357,7 +7357,7 @@

#: WriterCommands.xcu#..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno_CreateAbstract.Label.value.text
 msgid "Create A~utoAbstract..."
-msgstr "Crea ~un resum automàtic"
+msgstr "Crea ~un resum automàtic..."

#: WriterCommands.xcu#..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno_SendAbstractToStarImpress.Label.value.text
 msgid "AutoAbst~ract to Presentation..."
@@ -8036,7 +8036,7 @@

#: WriterCommands.xcu#..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno_LineNumberingDialog.Label.value.text
 msgid "~Line Numbering..."
-msgstr "Numeració de ~línies"
+msgstr "Numeració de ~línies..."

#: WriterCommands.xcu#..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno_Graphic.Label.value.text
 msgid "Graphics On/Off"
@@ -8108,11 +8108,11 @@

#: WriterCommands.xcu#..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno_SendMailDocAsMS.Label.value.text
 msgid "E-mail as ~Microsoft Word..."
-msgstr "Envia com a ~Microsoft Word..."
+msgstr "Envia-ho com a ~Microsoft Word..."

#: WriterCommands.xcu#..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno_SendMailDocAsOOo.Label.value.text
 msgid "E-mail as ~OpenDocument Text..."
-msgstr "Envia com a text d'~OpenDocument"
+msgstr "Envia-ho com a text d'~OpenDocument..."

#: WriterCommands.xcu#..WriterCommands.UserInterface.Popups..uno_TableMenu.Label.value.text
 msgid "T~able"

--

Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a