Hello community,

here is the log from the commit of package cantor for openSUSE:Factory checked 
in at 2018-02-14 09:34:31
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/cantor (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.cantor.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "cantor"

Wed Feb 14 09:34:31 2018 rev:99 rq:574969 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/cantor/cantor.changes  2018-01-22 
16:10:45.755703373 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.cantor.new/cantor.changes    2018-02-14 
09:34:33.505096110 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:47:16 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 cantor-17.12.1.tar.xz

New:
----
 cantor-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ cantor.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.LjbV8W/_old 2018-02-14 09:34:36.109001763 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.LjbV8W/_new 2018-02-14 09:34:36.109001763 +0100
@@ -20,7 +20,7 @@
 
 %global libMAJOR 17
 Name:      cantor
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ cantor-17.12.1.tar.xz -> cantor-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/cantor-17.12.1/CMakeLists.txt 
new/cantor-17.12.2/CMakeLists.txt
--- old/cantor-17.12.1/CMakeLists.txt  2018-01-09 01:53:30.000000000 +0100
+++ new/cantor-17.12.2/CMakeLists.txt  2018-02-06 01:06:03.000000000 +0100
@@ -7,7 +7,7 @@
 # KDE Application Version, managed by release script
 set (KDE_APPLICATIONS_VERSION_MAJOR "17")
 set (KDE_APPLICATIONS_VERSION_MINOR "12")
-set (KDE_APPLICATIONS_VERSION_MICRO "1")
+set (KDE_APPLICATIONS_VERSION_MICRO "2")
 set (KDE_APPLICATIONS_VERSION 
"${KDE_APPLICATIONS_VERSION_MAJOR}.${KDE_APPLICATIONS_VERSION_MINOR}.${KDE_APPLICATIONS_VERSION_MICRO}")
 
 set(KF5_MIN_VERSION "5.15.0")
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/cantor-17.12.1/po/ca/cantor.po 
new/cantor-17.12.2/po/ca/cantor.po
--- old/cantor-17.12.1/po/ca/cantor.po 2018-01-09 01:53:29.000000000 +0100
+++ new/cantor-17.12.2/po/ca/cantor.po 2018-02-06 01:06:02.000000000 +0100
@@ -3026,98 +3026,3 @@
 #, kde-format
 msgid "Drag Entry"
 msgstr "Arrossega l'entrada"
-
-#~ msgid "(C) 2009-2013 Alexander Rieder"
-#~ msgstr "(C) 2009-2013 Alexander Rieder"
-
-#~ msgid "Path to python command"
-#~ msgstr "Camí a l'ordre python"
-
-#~ msgid "Cantor Server for R"
-#~ msgstr "Servidor del Cantor per a R"
-
-#~ msgid "Do you also want to export the images?"
-#~ msgstr "Voleu exportar també les imatges?"
-
-#~ msgid "Path to python2 command:"
-#~ msgstr "Camí a l'ordre python2:"
-
-#~ msgid " Enable Variable Management"
-#~ msgstr " Habilita la gestió de les variables"
-
-#~ msgid "Could not start the server."
-#~ msgstr "No s'ha pogut engegar el servidor."
-
-#~ msgid "Pause Animation"
-#~ msgstr "Suspèn l'animació"
-
-#~ msgid "Start Animation"
-#~ msgstr "Inicia l'animació"
-
-#~ msgid "Restart Animation"
-#~ msgstr "Reinicia l'animació"
-
-#~ msgid "Append Command Entry"
-#~ msgstr "Afegeix una entrada d'ordre"
-
-#~ msgid "Append Text Entry"
-#~ msgstr "Afegeix una entrada de text"
-
-#~ msgid "Append Latex Entry"
-#~ msgstr "Afegeix una entrada de LaTeX"
-
-#~ msgid "Append Image"
-#~ msgstr "Afegeix una imatge"
-
-#~ msgid "Append Page Break"
-#~ msgstr "Afegeix un salt de pàgina"
-
-#~ msgid "Other"
-#~ msgstr "Altres"
-
-#~ msgid "And %1 more..."
-#~ msgstr "I %1 més..."
-
-#~ msgid "Main Toolbar"
-#~ msgstr "Barra d'eines principal"
-
-#~ msgid "Completion Style:"
-#~ msgstr "Estil de compleció:"
-
-#~ msgid "Popup"
-#~ msgstr "Emergent"
-
-#~ msgid "The style used for Completion"
-#~ msgstr "L'estil usat per a la compleció"
-
-#, fuzzy
-#~| msgid "Path to the Sage executable"
-#~ msgid "Path to the Scilab executable"
-#~ msgstr "Ruta a l'executable Sage"
-
-#~ msgid "Insert Command Entry Before"
-#~ msgstr "Insereix una entrada d'ordre abans"
-
-#~ msgid "Command Entry Before"
-#~ msgstr "Entrada d'ordre abans"
-
-#~ msgid "Text Entry Before"
-#~ msgstr "Entrada de text abans"
-
-#~ msgid "GroupBox"
-#~ msgstr "Caixa de grup"
-
-#~ msgid "This test requires a functioning %1 backend"
-#~ msgstr "Aquest test requereix un dorsal %1 funcional"
-
-#~ msgid "Help"
-#~ msgstr "Ajuda"
-
-#~ msgid "Show Help Panel"
-#~ msgstr "Mostra el plafó d'ajuda"
-
-#~ msgid "Uploading successful"
-#~ msgstr "S'ha pujat amb èxit"
-
-#~ msgid "Error uploading File %1"
-#~ msgstr "S'ha produït un error en pujar el fitxer %1"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/cantor-17.12.1/po/ca/docs/cantor/index.docbook 
new/cantor-17.12.2/po/ca/docs/cantor/index.docbook
--- old/cantor-17.12.1/po/ca/docs/cantor/index.docbook 2018-01-09 
01:53:30.000000000 +0100
+++ new/cantor-17.12.2/po/ca/docs/cantor/index.docbook 2018-02-06 
01:06:03.000000000 +0100
@@ -167,7 +167,7 @@
 >Maxima:</term>
    <listitem>
    <para
->Maxima és un sistema per a la manipulació d'expressions simbòliques i 
numèriques, incloent la derivació, integració, sèries de Taylor, transformades 
de Laplace, equacions diferencials ordinàries, sistemes d'equacions lineals, 
polinomis, conjunts, llistes, vectors matrius i tensors. El Maxima aconsegueix 
resultats numèrics d'alta precisió gràcies a la utilització de fraccions 
exactes, enters de precisió arbitrària i nombres de coma flotant de precisió 
variable. El Màxima pot fer gràfiques de funcions i dades en dues i tres 
dimensions. Per a més informació, veure <ulink 
url="http://maxima.sourceforge.net";
+>Maxima és un sistema per a la manipulació d'expressions simbòliques i 
numèriques, inclosa la derivació, integració, sèries de Taylor, transformades 
de Laplace, equacions diferencials ordinàries, sistemes d'equacions lineals, 
polinomis, conjunts, llistes, vectors, matrius i tensors. El Maxima aconsegueix 
resultats numèrics d'alta precisió gràcies a la utilització de fraccions 
exactes, enters de precisió arbitrària i nombres de coma flotant de precisió 
variable. El Màxima pot fer gràfiques de funcions i dades en dues i tres 
dimensions. Per a més informació, veure <ulink 
url="http://maxima.sourceforge.net";
 >http://maxima.sourceforge.net</ulink
 >. </para>
    </listitem>
@@ -207,7 +207,7 @@
 >Qalculate!:</term>
    <listitem>
  <para
->El Qalculate! no és un programa que imita el funcionament de la calculadora 
més barata. Qalculate! pretén treure profit de la potència, flexibilitat i 
superior interfície dels ordinadors moderns. El centre d'atenció de Qalculate! 
és la introducció d'expressions. En lloc d'introduir cada nombre d'una 
expressió matemàtica per separat, podeu escriure directament l'expressió 
completa i modificar-la més endavant. La interpretació de les expressions és 
flexible i tolerant a fallades, i si mai us equivoqueu Qalculate! us ho farà 
saber. Tanmateix, les expressions no resolubles en la seva totalitat no són 
considerades errors. Qalculate! les simplificarà tant com pugui i respondrà amb 
una expressió. A més de nombres i operadors aritmètics, una expressió pot 
contenir qualsevol combinació de variables, unitats i funcions. Per a més 
informació, veure <ulink url="http://qalculate.sourceforge.net/";
+>El Qalculate! no és un programa que imita el funcionament de la calculadora 
més barata. Qalculate! pretén treure profit de la potència, flexibilitat i 
superior interfície dels ordinadors moderns. El centre d'atenció de Qalculate! 
és la introducció d'expressions. En lloc d'introduir cada nombre d'una 
expressió matemàtica per separat, podeu escriure directament l'expressió 
completa i modificar-la més endavant. La interpretació de les expressions és 
flexible i tolerant a fallades, i si mai us equivoqueu Qalculate! us ho farà 
saber. Tanmateix, les expressions no resolubles en la seva totalitat no es 
consideren errors. Qalculate! les simplificarà tant com pugui i respondrà amb 
una expressió. A més de nombres i operadors aritmètics, una expressió pot 
contenir qualsevol combinació de variables, unitats i funcions. Per a més 
informació, veure <ulink url="http://qalculate.sourceforge.net/";
 >http://qalculate.sourceforge.net/</ulink
 >. </para>
  </listitem>
@@ -248,7 +248,7 @@
 >. </para>
  <warning>
   <para
->Necessitareu Scilab versió 5.5 o superior instal·lada al vostre sistema per a 
que aquest dorsal sigui usable. </para>
+>Necessitareu Scilab versió 5.5 o superior instal·lada al vostre sistema 
perquè aquest dorsal sigui usable. </para>
  </warning>
  </listitem>
   </varlistentry>
@@ -342,7 +342,7 @@
 >Fitxer</guimenu
 >, i descarregar fulls de treball que han publicat altres usuaris. </para>
 <para
->Per a controlar cada entrada d'ordre del full de treball podeu utilitzar els 
botons de control que es mostren a la part dreta del full de treball quan es 
passeu per sobre del camp d'entrada amb un cursor del ratolí. Hi ha tres 
accions bàsiques per a cada entrada: <guilabel
+>Per a controlar cada entrada d'ordre del full de treball podeu utilitzar els 
botons de control que es mostren a la part dreta del full de treball quan 
passeu per sobre del camp d'entrada amb el cursor del ratolí. Hi ha tres 
accions bàsiques per a cada entrada: <guilabel
 >Avalua l'entrada</guilabel
 > per actualitzar el resultat dels càlculs per a l'entrada. <guilabel
 >Arrossega l'entrada</guilabel
@@ -364,7 +364,7 @@
 >Escriure usant &latex;</term>
    <listitem>
    <para
->Aquest ajustament canvia la manera en que se us presentaran els resultats. Si 
s'activa, el resultat passarà a través del sistema &latex;, per produir 
fórmules visualment atractives. Per exemple, <quote
+>Aquest ajustament canvia la manera en què es presentaran els resultats. Si 
s'activa, el resultat passarà a través del sistema &latex;, per produir 
fórmules visualment atractives. Per exemple, <quote
 >3*x^2*sqrt(2)*x+2/3</quote
 > es convertirà en <inlinemediaobject>
       <imageobject>
@@ -548,14 +548,14 @@
 >El diàleg «Gràfic»</title>
 <screenshot>
  <screeninfo
->Captura de pantalla del diàleg «Gràfic» del &cantor;</screeninfo>
+>Captura de pantalla del diàleg «Gràfic» del &cantor; (pestanya 
Funcions)</screeninfo>
  <mediaobject>
   <imageobject>
    <imagedata fileref="plot-dlg1.png" format="PNG"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase
->Captura de pantalla del diàleg «Gràfic» del &cantor;</phrase>
+>Captura de pantalla del diàleg «Gràfic» del &cantor; (pestanya 
Funcions)</phrase>
   </textobject>
  </mediaobject>
 </screenshot>
@@ -625,7 +625,7 @@
  </mediaobject>
 </screenshot>
 <para
->Aquest diàleg permet introduir l'expressió de la funció, les seves variable i 
els límits per a cada variable. </para>
+>Aquest diàleg permet introduir l'expressió de la funció, les seves variables 
i els límits per a cada variable. </para>
 </sect2>
 </sect1>
 </chapter>
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/cantor-17.12.1/po/gl/cantor.po 
new/cantor-17.12.2/po/gl/cantor.po
--- old/cantor-17.12.1/po/gl/cantor.po 2018-01-09 01:53:29.000000000 +0100
+++ new/cantor-17.12.2/po/gl/cantor.po 2018-02-06 01:06:02.000000000 +0100
@@ -7,13 +7,13 @@
 # Marce Villarino <mvillar...@kde-espana.es>, 2012, 2013, 2014.
 # Miguel Branco <mgl.bra...@gmail.com>, 2013.
 # Adrián Chaves Fernández <adriyeticha...@gmail.com>, 2015, 2016, 2017.
-# Adrián Chaves (Gallaecio) <adr...@chaves.io>, 2017.
+# Adrián Chaves (Gallaecio) <adr...@chaves.io>, 2017, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mathematik\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-10-31 03:06+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-01 14:44+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-01 20:37+0100\n"
 "Last-Translator: Adrián Chaves (Gallaecio) <adr...@chaves.io>\n"
 "Language-Team: Galician <kde-i18n-...@kde.org>\n"
 "Language: gl\n"
@@ -1086,7 +1086,7 @@
 "best suited SI units (the least amount of units)."
 msgstr ""
 "Indica se as unidades deben converterse e como. Se a activa ha converter ao "
-"conxunto de unidades do SI mellor adaptado ao caso (o máis reducido)."
+"conxunto de unidades do SI máis axeitado (o máis reducido)."
 
 #. i18n: ectx: label, entry (angleUnit), group (QalculateBackend)
 #: backends/qalculate/qalculatebackend.kcfg:13
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/cantor-17.12.1/po/nn/cantor.po 
new/cantor-17.12.2/po/nn/cantor.po
--- old/cantor-17.12.1/po/nn/cantor.po 2018-01-09 01:53:29.000000000 +0100
+++ new/cantor-17.12.2/po/nn/cantor.po 2018-02-06 01:06:02.000000000 +0100
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
-"POT-Creation-Date: 2017-05-01 02:46+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-10-31 03:06+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-01-31 14:32+0100\n"
 "Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <k...@huftis.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n...@lister.ping.uio.no>\n"
@@ -520,23 +520,23 @@
 msgid "Maxima batch file (*.mac)"
 msgstr "Maxima-batchfil (*.mac)"
 
-#: backends/maxima/maximasession.cpp:269
+#: backends/maxima/maximasession.cpp:252
 #, kde-format
 msgid "Failed to start Maxima"
 msgstr "Klarte ikkje starta Maxima"
 
-#: backends/maxima/maximasession.cpp:412
+#: backends/maxima/maximasession.cpp:384
 #, kde-format
 msgid "Maxima crashed. restarting..."
 msgstr "Maxima krasja. Startar på nytt …"
 
-#: backends/maxima/maximasession.cpp:426
+#: backends/maxima/maximasession.cpp:398
 #, kde-format
 msgid "Maxima crashed twice within a short time. Stopping to try starting"
 msgstr "Maxima har krasja to gongar på kort tid. Stoppar omstartinga."
 
-#: backends/maxima/maximasession.cpp:426 cantor_part.cpp:144
-#: cantor_part.cpp:851 worksheet.cpp:825 worksheet.cpp:850 worksheet.cpp:867
+#: backends/maxima/maximasession.cpp:398 cantor_part.cpp:144
+#: cantor_part.cpp:845 worksheet.cpp:825 worksheet.cpp:850 worksheet.cpp:867
 #: worksheet.cpp:903 worksheet.cpp:915
 #, kde-format
 msgid "Error - Cantor"
@@ -1767,7 +1767,7 @@
 msgid "(C) 2009 Alexander Rieder"
 msgstr "© 2009 Alexander Rieder"
 
-#: backends/R/rserver/main.cpp:51 cantor_part.cpp:415 main.cpp:78
+#: backends/R/rserver/main.cpp:51 cantor_part.cpp:413 main.cpp:78
 #, kde-format
 msgid "Alexander Rieder"
 msgstr "Alexander Rieder"
@@ -1838,34 +1838,34 @@
 msgid "Python script file (*.py);;Sage script file (*.sage)"
 msgstr ""
 
-#: backends/sage/sagesession.cpp:305
+#: backends/sage/sagesession.cpp:308
 #, kde-format
 msgid "The Sage process crashed while evaluating this expression"
 msgstr "Sage-prosessen krasja medan uttrykket vart evaluert"
 
-#: backends/sage/sagesession.cpp:309 backends/sage/sagesession.cpp:319
-#: cantor.cpp:168 cantor.cpp:169 cantor_part.cpp:566 main.cpp:64
-#: worksheet.cpp:967 worksheet.cpp:975
+#: backends/sage/sagesession.cpp:312 backends/sage/sagesession.cpp:322
+#: cantor.cpp:168 cantor.cpp:169 main.cpp:64 worksheet.cpp:967
+#: worksheet.cpp:975
 #, kde-format
 msgid "Cantor"
 msgstr "Cantor"
 
-#: backends/sage/sagesession.cpp:309
+#: backends/sage/sagesession.cpp:312
 #, kde-format
 msgid "The Sage process crashed"
 msgstr "Sage-prosessen krasja"
 
-#: backends/sage/sagesession.cpp:315
+#: backends/sage/sagesession.cpp:318
 #, kde-format
 msgid "The Sage process exited while evaluating this expression"
 msgstr "Sage-prosessen vart avslutta medan uttrykket vart evaluert"
 
-#: backends/sage/sagesession.cpp:319
+#: backends/sage/sagesession.cpp:322
 #, kde-format
 msgid "The Sage process exited"
 msgstr "Sage-prosessen vart avslutta"
 
-#: backends/sage/sagesession.cpp:329
+#: backends/sage/sagesession.cpp:332
 #, kde-format
 msgid "Failed to start Sage"
 msgstr "Klarte ikkje starta Sage"
@@ -2035,12 +2035,12 @@
 msgid "Save Plain Text"
 msgstr ""
 
-#: cantor_part.cpp:225 cantor_part.cpp:494
+#: cantor_part.cpp:225 cantor_part.cpp:492
 #, kde-format
 msgid "Export to LaTeX"
 msgstr ""
 
-#: cantor_part.cpp:239 cantor_part.cpp:539 worksheet.cpp:1095
+#: cantor_part.cpp:239 cantor_part.cpp:537 worksheet.cpp:1094
 #, kde-format
 msgid "Evaluate Worksheet"
 msgstr "Evaluer arbeidsarket"
@@ -2080,27 +2080,27 @@
 msgid "Evaluate Entry"
 msgstr "Evaluer oppføring"
 
-#: cantor_part.cpp:279 worksheet.cpp:1123
+#: cantor_part.cpp:279 worksheet.cpp:1122
 #, kde-format
 msgid "Insert Command Entry"
 msgstr ""
 
-#: cantor_part.cpp:284 worksheet.cpp:1124
+#: cantor_part.cpp:284 worksheet.cpp:1123
 #, kde-format
 msgid "Insert Text Entry"
 msgstr ""
 
-#: cantor_part.cpp:289
+#: cantor_part.cpp:288
 #, kde-format
 msgid "Insert Latex Entry"
 msgstr ""
 
-#: cantor_part.cpp:294 worksheet.cpp:1127
+#: cantor_part.cpp:292 worksheet.cpp:1126
 #, kde-format
 msgid "Insert Page Break"
 msgstr ""
 
-#: cantor_part.cpp:298 worksheet.cpp:1126
+#: cantor_part.cpp:296 worksheet.cpp:1125
 #, kde-format
 msgid "Insert Image"
 msgstr ""
@@ -2124,122 +2124,122 @@
 #. actionCollection()->addAction("insert_image_entry_before", 
insertImageEntryBefore);
 #. connect(insertImageEntryBefore, SIGNAL(triggered()), m_worksheet, 
SLOT(insertImageEntryBefore()));
 #.
-#: cantor_part.cpp:324
+#: cantor_part.cpp:322
 #, kde-format
 msgid "Remove current Entry"
 msgstr ""
 
-#: cantor_part.cpp:329 cantor_part.cpp:763
+#: cantor_part.cpp:327 cantor_part.cpp:757
 #, kde-format
 msgid "Show %1 Help"
 msgstr "Vis %1-hjelp"
 
-#: cantor_part.cpp:334
+#: cantor_part.cpp:332
 #, kde-format
 msgid "Publish Worksheet"
 msgstr "Publiser arbeidsarket"
 
-#: cantor_part.cpp:339
+#: cantor_part.cpp:337
 #, kde-format
 msgid "Show Script Editor"
 msgstr "Vis skriptredigering"
 
-#: cantor_part.cpp:345
+#: cantor_part.cpp:343
 #, kde-format
 msgid "Show Completion"
 msgstr ""
 
-#: cantor_part.cpp:409
+#: cantor_part.cpp:407
 #, kde-format
 msgid "CantorPart"
 msgstr "Cantor-del"
 
-#: cantor_part.cpp:411
+#: cantor_part.cpp:409
 #, kde-format
 msgid "(C) 2009-2015 Alexander Rieder"
 msgstr ""
 
-#: cantor_part.cpp:457
+#: cantor_part.cpp:455
 #, kde-format
 msgid "Cantor Worksheet (*.cws)"
 msgstr ""
 
-#: cantor_part.cpp:469
+#: cantor_part.cpp:467
 #, kde-format
 msgid "Save as"
 msgstr "Lagra som"
 
-#: cantor_part.cpp:484 panelplugins/variablemgr/variablemanagerwidget.cpp:143
+#: cantor_part.cpp:482 panelplugins/variablemgr/variablemanagerwidget.cpp:139
 #, kde-format
 msgid "Save"
 msgstr "Lagra"
 
-#: cantor_part.cpp:492
+#: cantor_part.cpp:490
 #, kde-format
 msgid "*.tex|LaTeX Document"
 msgstr ""
 
-#: cantor_part.cpp:533 worksheet.cpp:1098
+#: cantor_part.cpp:531 worksheet.cpp:1097
 #, kde-format
 msgid "Interrupt"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: cantor_part.cpp:536
+#: cantor_part.cpp:534
 #, kde-format
 msgid "Calculating..."
 msgstr "Reknar ut …"
 
-#: cantor_part.cpp:542
+#: cantor_part.cpp:540
 #, kde-format
 msgid "Ready"
 msgstr "Klar"
 
-#: cantor_part.cpp:550
+#: cantor_part.cpp:548
 #, kde-format
 msgid "Session Error: %1"
 msgstr "Øktfeil: %1"
 
-#: cantor_part.cpp:567
-#, kde-format
-msgid "Initializing Session"
-msgstr "Startar økta"
-
-#: cantor_part.cpp:580
+#: cantor_part.cpp:571
 #, kde-format
 msgid "Initialization complete"
 msgstr "Klar"
 
-#: cantor_part.cpp:616
+#: cantor_part.cpp:576
+#, kde-format
+msgid "Initializing..."
+msgstr "Førebur …"
+
+#: cantor_part.cpp:610
 #, kde-format
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Namnlaus"
 
-#: cantor_part.cpp:618
+#: cantor_part.cpp:612
 #, kde-format
 msgid "%1: %2"
 msgstr "%1: %2"
 
-#: cantor_part.cpp:769
+#: cantor_part.cpp:763
 #, kde-format
 msgid "Do you want to upload current Worksheet to public web server?"
 msgstr "Vil du lasta opp det gjeldande arbeidsarket til ein open vevtenar?"
 
-#: cantor_part.cpp:770
+#: cantor_part.cpp:764
 #, kde-format
 msgid "Question - Cantor"
 msgstr "Spørsmål – Cantor"
 
-#: cantor_part.cpp:776
+#: cantor_part.cpp:770
 #, kde-format
 msgid "The Worksheet is not saved. You should save it before uploading."
 msgstr "Arbeidsarket er ikkje lagra. Du bør lagra det før du lastar opp."
 
-#: cantor_part.cpp:777
+#: cantor_part.cpp:771
 #, kde-format
 msgid "Warning - Cantor"
 msgstr "Åtvaring – Cantor"
 
-#: cantor_part.cpp:851
+#: cantor_part.cpp:845
 #, kde-format
 msgid "This backend does not support scripts."
 msgstr "Denne motoren støttar ikkje skript."
@@ -2596,37 +2596,37 @@
 msgid "Value:"
 msgstr ""
 
-#: panelplugins/variablemgr/variablemanagerwidget.cpp:55
+#: panelplugins/variablemgr/variablemanagerwidget.cpp:53
 #, kde-format
 msgid "Add new variable"
 msgstr ""
 
-#: panelplugins/variablemgr/variablemanagerwidget.cpp:62
+#: panelplugins/variablemgr/variablemanagerwidget.cpp:60
 #, kde-format
 msgid "Load Variables"
 msgstr ""
 
-#: panelplugins/variablemgr/variablemanagerwidget.cpp:69
+#: panelplugins/variablemgr/variablemanagerwidget.cpp:67
 #, kde-format
 msgid "Store Variables"
 msgstr ""
 
-#: panelplugins/variablemgr/variablemanagerwidget.cpp:76
+#: panelplugins/variablemgr/variablemanagerwidget.cpp:74
 #, kde-format
 msgid "Clear Variables"
 msgstr ""
 
-#: panelplugins/variablemgr/variablemanagerwidget.cpp:120
+#: panelplugins/variablemgr/variablemanagerwidget.cpp:116
 #, kde-format
 msgid "Are you sure you want to remove all variables?"
 msgstr ""
 
-#: panelplugins/variablemgr/variablemanagerwidget.cpp:120
+#: panelplugins/variablemgr/variablemanagerwidget.cpp:116
 #, kde-format
 msgid "Confirmation - Cantor"
 msgstr ""
 
-#: panelplugins/variablemgr/variablemanagerwidget.cpp:156
+#: panelplugins/variablemgr/variablemanagerwidget.cpp:152
 #, kde-format
 msgid "Load file"
 msgstr ""
@@ -2810,143 +2810,143 @@
 "programmet er rett sett opp eller installer dei nødvendige pakkane.\n"
 "Du kan ikkje redigera arbeidsarket."
 
-#: worksheet.cpp:1106 worksheet.cpp:1112
+#: worksheet.cpp:1105 worksheet.cpp:1111
 #, kde-format
 msgid "Command Entry"
 msgstr ""
 
-#: worksheet.cpp:1107 worksheet.cpp:1113
+#: worksheet.cpp:1106 worksheet.cpp:1112
 #, kde-format
 msgid "Text Entry"
 msgstr ""
 
-#: worksheet.cpp:1108 worksheet.cpp:1114
+#: worksheet.cpp:1107 worksheet.cpp:1113
 #, kde-format
 msgid "LaTeX Entry"
 msgstr ""
 
-#: worksheet.cpp:1109 worksheet.cpp:1115
+#: worksheet.cpp:1108 worksheet.cpp:1114
 #, kde-format
 msgid "Image"
 msgstr ""
 
-#: worksheet.cpp:1110 worksheet.cpp:1116
+#: worksheet.cpp:1109 worksheet.cpp:1115
 #, kde-format
 msgid "Page Break"
 msgstr "Sideskift"
 
-#: worksheet.cpp:1118
+#: worksheet.cpp:1117
 #, kde-format
 msgid "Insert"
 msgstr ""
 
-#: worksheet.cpp:1119
+#: worksheet.cpp:1118
 #, kde-format
 msgid "Insert Before"
 msgstr ""
 
-#: worksheet.cpp:1125
+#: worksheet.cpp:1124
 #, kde-format
 msgid "Insert LaTeX Entry"
 msgstr ""
 
-#: worksheet.cpp:1162
+#: worksheet.cpp:1161
 #, kde-format
 msgctxt "@action"
 msgid "Text &Color..."
 msgstr "Tekst&farge …"
 
-#: worksheet.cpp:1163
+#: worksheet.cpp:1162
 #, kde-format
 msgctxt "@label text color"
 msgid "Color"
 msgstr ""
 
-#: worksheet.cpp:1171
+#: worksheet.cpp:1170
 #, kde-format
 msgctxt "@action"
 msgid "Text &Highlight..."
 msgstr "&Framhevingsfarge …"
 
-#: worksheet.cpp:1178
+#: worksheet.cpp:1177
 #, kde-format
 msgctxt "@action"
 msgid "&Font"
 msgstr "&Skrift"
 
-#: worksheet.cpp:1185
+#: worksheet.cpp:1184
 #, kde-format
 msgctxt "@action"
 msgid "Font &Size"
 msgstr "Skrift&storleik"
 
-#: worksheet.cpp:1194
+#: worksheet.cpp:1193
 #, kde-format
 msgctxt "@action boldify selected text"
 msgid "&Bold"
 msgstr "&Halvfeit"
 
-#: worksheet.cpp:1209
+#: worksheet.cpp:1207
 #, kde-format
 msgctxt "@action italicize selected text"
 msgid "&Italic"
 msgstr "&Kursiv"
 
-#: worksheet.cpp:1224
+#: worksheet.cpp:1221
 #, kde-format
 msgctxt "@action underline selected text"
 msgid "&Underline"
 msgstr "&Understreking"
 
-#: worksheet.cpp:1238
+#: worksheet.cpp:1234
 #, kde-format
 msgctxt "@action"
 msgid "&Strike Out"
 msgstr "&Overstreking"
 
-#: worksheet.cpp:1252
+#: worksheet.cpp:1247
 #, kde-format
 msgctxt "@action"
 msgid "Align &Left"
 msgstr "&Venstrejuster"
 
-#: worksheet.cpp:1255
+#: worksheet.cpp:1250
 #, kde-format
 msgctxt "@label left justify"
 msgid "Left"
 msgstr "Venstre"
 
-#: worksheet.cpp:1264
+#: worksheet.cpp:1259
 #, kde-format
 msgctxt "@action"
 msgid "Align &Center"
 msgstr "&Midtstill"
 
-#: worksheet.cpp:1267
+#: worksheet.cpp:1262
 #, kde-format
 msgctxt "@label center justify"
 msgid "Center"
 msgstr "Midtstill"
 
-#: worksheet.cpp:1276
+#: worksheet.cpp:1271
 #, kde-format
 msgctxt "@action"
 msgid "Align &Right"
 msgstr "&Høgrejuster"
 
-#: worksheet.cpp:1279
+#: worksheet.cpp:1274
 #, kde-format
 msgctxt "@label right justify"
 msgid "Right"
 msgstr "Høgre"
 
-#: worksheet.cpp:1288
+#: worksheet.cpp:1283
 #, kde-format
 msgctxt "@action"
 msgid "&Justify"
 msgstr "&Blokkjuster"
 
-#: worksheet.cpp:1291
+#: worksheet.cpp:1286
 #, kde-format
 msgctxt "@label justify fill"
 msgid "Justify"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/cantor-17.12.1/po/sl/cantor.po 
new/cantor-17.12.2/po/sl/cantor.po
--- old/cantor-17.12.1/po/sl/cantor.po 2018-01-09 01:53:29.000000000 +0100
+++ new/cantor-17.12.2/po/sl/cantor.po 2018-02-06 01:06:02.000000000 +0100
@@ -2,13 +2,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 #
 # Jure Repinc <j...@holodeck1.com>, 2010, 2011, 2012, 2013.
-# Andrej Mernik <andr...@ubuntu.si>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
+# Andrej Mernik <andr...@ubuntu.si>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-10-31 03:06+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-07-15 14:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-13 17:35+0100\n"
 "Last-Translator: Andrej Mernik <andr...@ubuntu.si>\n"
 "Language-Team: Slovenian <lugos-...@lugos.si>\n"
 "Language: sl\n"
@@ -2255,10 +2255,9 @@
 msgstr "Začenjanje je zaključeno"
 
 #: cantor_part.cpp:576
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "Initializing Session"
+#, kde-format
 msgid "Initializing..."
-msgstr "Začenjanje seje"
+msgstr "Začenjanje ..."
 
 #: cantor_part.cpp:610
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/cantor-17.12.1/po/tr/cantor.po 
new/cantor-17.12.2/po/tr/cantor.po
--- old/cantor-17.12.1/po/tr/cantor.po 2018-01-09 01:53:29.000000000 +0100
+++ new/cantor-17.12.2/po/tr/cantor.po 2018-02-06 01:06:02.000000000 +0100
@@ -300,9 +300,8 @@
 "<h1>%1</h1><div><b>Recommended version:</b> %4</div><br/><div>%2</div><br/"
 "><div>See <a href=\"%3\">%3</a> for more information</div>"
 msgstr ""
-"<h1>%1</h1><div><b>Tavsiye edilen sürüm:</b> "
-"%4</div><br/><div>%2</div><br/><div>Daha fazla bilgi için <a href=\"%3\""
-">%3</a> göz atınız</div>"
+"<h1>%1</h1><div><b>Tavsiye edilen sürüm:</b> %4</div><br/><div>%2</div><br/"
+"><div>Daha fazla bilgi için <a href=\"%3\">%3</a> göz atınız</div>"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
 #: backendchooser.ui:29
@@ -1138,8 +1137,8 @@
 "If true, negative exponents will be used instead of division (ex. 5/x^2 "
 "becomes 5*x^-2)."
 msgstr ""
-"Eğer true olarak ayarlanırsa bölme yerine negatif kuvvetler kullanılır (5/x^"
-"2 yerine 5*x^-2 yazılır)."
+"Eğer true olarak ayarlanırsa bölme yerine negatif kuvvetler kullanılır (5/"
+"x^2 yerine 5*x^-2 yazılır)."
 
 #. i18n: ectx: label, entry (minExp), group (QalculateBackend)
 #: backends/qalculate/qalculatebackend.kcfg:64
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/cantor-17.12.1/po/zh_CN/cantor.po 
new/cantor-17.12.2/po/zh_CN/cantor.po
--- old/cantor-17.12.1/po/zh_CN/cantor.po    2018-01-09 01:53:30.000000000 
+0100
+++ new/cantor-17.12.2/po/zh_CN/cantor.po    2018-02-06 01:06:02.000000000 
+0100
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-10-31 03:06+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:09-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:35-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to