Hello community,

here is the log from the commit of package kajongg for openSUSE:Factory checked 
in at 2018-02-14 09:35:15
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/kajongg (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.kajongg.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "kajongg"

Wed Feb 14 09:35:15 2018 rev:70 rq:574987 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/kajongg/kajongg.changes 2018-01-22 
16:11:16.982242458 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.kajongg.new/kajongg.changes   2018-02-14 
09:35:37.654771800 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:47:27 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 kajongg-17.12.1.tar.xz

New:
----
 kajongg-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ kajongg.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.ImL0q8/_old 2018-02-14 09:35:39.958688325 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.ImL0q8/_new 2018-02-14 09:35:39.962688180 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      kajongg
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ kajongg-17.12.1.tar.xz -> kajongg-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kajongg-17.12.1/po/ca/kajongg.po 
new/kajongg-17.12.2/po/ca/kajongg.po
--- old/kajongg-17.12.1/po/ca/kajongg.po    2018-01-09 02:08:41.000000000 
+0100
+++ new/kajongg-17.12.2/po/ca/kajongg.po    2018-02-06 01:24:05.000000000 
+0100
@@ -2318,293 +2318,3 @@
 msgid "Your client has version %1 but you need %2 for this server"
 msgstr ""
 "El vostre client té la versió %1 però necessiteu %2 per aquest servidor"
-
-#~ msgid "(C) 2008-2016 Wolfgang Rohdewald"
-#~ msgstr "(C) 2008-2016 Wolfgang Rohdewald"
-
-#~ msgid "Wolfgang Rohdewald"
-#~ msgstr "Wolfgang Rohdewald"
-
-#~ msgid ""
-#~ "cannot find any background in the following directories, is libkmahjongg "
-#~ "installed?"
-#~ msgstr ""
-#~ "no s'ha pogut trobar cap fons als següents directoris, està instal·lat "
-#~ "libkmahjongg?"
-
-#~ msgid "cannot find background %1, using default"
-#~ msgstr "no s'ha pogut trobar el fons %1, s'està usant el predeterminat"
-
-#~ msgid "unknown background"
-#~ msgstr "fons desconegut"
-
-#~ msgid "&Configure Toolbars"
-#~ msgstr "&Configura les barres d'eines"
-
-#~ msgctxt "@action:inmen"
-#~ msgid "&Help"
-#~ msgstr "A&juda"
-
-#~ msgctxt "@action:inmen"
-#~ msgid "Switch Application &Language"
-#~ msgstr "Canvia &l'idioma de l'aplicació"
-
-#~ msgctxt "running under version"
-#~ msgid ", "
-#~ msgstr ", "
-
-#~ msgid "unknown tileset"
-#~ msgstr "conjunt de fitxers desconegut"
-
-#~ msgid "Do not use KDE bindings. Intended only for testing"
-#~ msgstr ""
-#~ "No utilitza les vinculacions del KDE. Està pensat només per a proves"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Force using Qt5. Currently Qt4 is used by default on Linux and Qt5 on "
-#~ "Windows"
-#~ msgstr ""
-#~ "Força l'ús de les Qt5. Actualment, s'utilitzen les Qt4 per defecte al "
-#~ "Linux i les Qt5 al Windows."
-
-#~ msgid "do not use KDE bindings. Only for testing"
-#~ msgstr "no utilitza les vinculacions del KDE. Només per a proves"
-
-#~ msgid "Force using Qt5. Currently Qt4 is used by default"
-#~ msgstr "Força l'ús de les Qt5. Actualment, s'utilitzen les Qt4 per defecte."
-
-#~ msgctxt "@action:inmenu"
-#~ msgid "Help"
-#~ msgstr "Ajuda"
-
-#~ msgctxt "running under version"
-#~ msgid "Under %s"
-#~ msgstr "Sota %s"
-
-#~ msgid "Copy"
-#~ msgstr "Copia"
-
-#~ msgctxt "Kajongg ruleset comparer"
-#~ msgid "Compare"
-#~ msgstr "Compara"
-
-#~ msgid "start the server using Python 3. Meant only for testing."
-#~ msgstr ""
-#~ "inicia el servidor usant el Python 3. Està pensat només per a proves."
-
-#~ msgid ""
-#~ "All tiles concealed of same color: Values 1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-9-9 and "
-#~ "another tile 2..8 of the same color"
-#~ msgstr ""
-#~ "Totes les fitxes ocultes del mateix color: valors "
-#~ "1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-9-9 més una altra fitxa 2..8 del mateix color"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "kajongg:keyboard commands for moving tiles to the players with wind ESWN "
-#~ "or to the central tile selector (X)"
-#~ msgid "ESWNX"
-#~ msgstr "ESONX"
-
-#~ msgid "DNS lookup failed, address not found"
-#~ msgstr "Ha fallat la consulta del DNS, no s'ha trobat l'adreça"
-
-#~ msgctxt "Player"
-#~ msgid "Name"
-#~ msgstr "Nom"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Cannot save this. Possibly the name already exists. <br><br>Message from "
-#~ "database:<br><br><message>%1</message>"
-#~ msgstr ""
-#~ "No es pot desar això. Possiblement el nom ja existeix. <br><br>Missatge "
-#~ "de la base de dades:<br><br><message>%1</message>"
-
-#~ msgctxt "@action:inmenu"
-#~ msgid "&Show Scoring Editor"
-#~ msgstr "Mo&stra l'editor de puntuació"
-
-#~ msgctxt "@action:intoolbar"
-#~ msgid "&Scoring"
-#~ msgstr "&Puntuació"
-
-#~ msgctxt "kajongg @info:tooltip"
-#~ msgid "Show or hide the scoring editor for a manual game."
-#~ msgstr "Mostra o oculta l'editor de puntuació per a un joc manual."
-
-#~ msgid "All Greens"
-#~ msgstr "Tots els verds"
-
-#~ msgid "{meldName}"
-#~ msgstr "{meldName}"
-
-#~ msgid "{meldType} of Own Wind ({value})"
-#~ msgstr "{meldType} del vent propi ({value})"
-
-#~ msgid "{meldType} of Round Wind ({value})"
-#~ msgstr "{meldType} del vent dominant ({value})"
-
-#~ msgctxt "kajongg"
-#~ msgid "east"
-#~ msgstr "est"
-
-#~ msgctxt "kajongg"
-#~ msgid "west"
-#~ msgstr "oest"
-
-#~ msgctxt "kajongg"
-#~ msgid "own wind"
-#~ msgstr "vent propi"
-
-#~ msgctxt "kajongg"
-#~ msgid "round wind"
-#~ msgstr "vent de la ronda"
-
-#~ msgid "Ruleset: %1"
-#~ msgstr "Joc de regles: %1"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The game can begin. Are you ready to play now?\n"
-#~ "If you answer with NO, you will be removed from table %1."
-#~ msgstr ""
-#~ "La partida pot començar: esteu preparat per jugar ara?\n"
-#~ "si contesteu NO, sereu eliminat de la taula %1."
-
-#~ msgid "Aborted creating a user account"
-#~ msgstr "S'ha cancel·lat la creació del compte d'usuari"
-
-#~ msgid "Calling"
-#~ msgstr "Crida"
-
-#~ msgid "The game is over!"
-#~ msgstr "S'ha acabat la partida!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You cannot specify hand/discard with --game when starting with --nogui"
-#~ msgstr ""
-#~ "No podeu especificar «hand/discard» amb --game en iniciar amb --nogui"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Cannot save your ruleset changes.<br>You probably introduced a duplicate "
-#~ "name. <br><br >Message from database:<br><br><message>%1</message>"
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'han pogut desar els canvis al joc de regles.<br>Probablement heu "
-#~ "introduït un nom duplicat. <br><br >Missatge de la base de dades:"
-#~ "<br><br><message>%1</message>"
-
-#~ msgctxt "Kajongg ruleset comparer"
-#~ msgid "C&ompare"
-#~ msgstr "C&ompara"
-
-#~ msgid "play like a robot using ruleset"
-#~ msgstr "juga com un robot usant un joc de regles"
-
-#~ msgid "ruleset \"%1\" not found"
-#~ msgstr "no s'ha trobat el joc de regles «%1»"
-
-#~ msgctxt "kajongg"
-#~ msgid "ROBOT 1"
-#~ msgstr "ROBOT 1"
-
-#~ msgctxt "kajongg"
-#~ msgid "ROBOT 2"
-#~ msgstr "ROBOT 2"
-
-#~ msgctxt "kajongg"
-#~ msgid "ROBOT 3"
-#~ msgstr "ROBOT 3"
-
-#~ msgid "&Quit"
-#~ msgstr "&Surt"
-
-#~ msgctxt "kajongg"
-#~ msgid "%1 base points"
-#~ msgstr "%1 punts de base"
-
-#~ msgctxt "kajongg"
-#~ msgid "%1 doubles"
-#~ msgstr "%1 dobles"
-
-#~ msgctxt "kajongg"
-#~ msgid "%1 limits"
-#~ msgstr "%1 límits"
-
-#~ msgid "Computed scoring for %1:"
-#~ msgstr "Puntuació calculada per %1:"
-
-#~ msgid "Total for %1: %2 base points, %3 doubles, %4 points"
-#~ msgstr "Total per %1: %2 punts de base, %3 dobles, %4 punts"
-
-#~ msgid "Flower 2"
-#~ msgstr "Flor 2"
-
-#~ msgid "Flower 3"
-#~ msgstr "Flor 3"
-
-#~ msgid "Flower 4"
-#~ msgstr "Flor 4"
-
-#~ msgid "Season 2"
-#~ msgstr "Estació 2"
-
-#~ msgid "Season 3"
-#~ msgstr "Estació 3"
-
-#~ msgid "Season 4"
-#~ msgstr "Estació 4"
-
-#~ msgctxt "kajongg"
-#~ msgid "%1 points"
-#~ msgstr "%1 punts"
-
-#~ msgid "Penalties are applied manually by the user"
-#~ msgstr "Les penalitzacions s'apliquen manualment per l'usuari"
-
-#~ msgid "All Terminals"
-#~ msgstr "Tots els terminals"
-
-#~ msgctxt "Ruleset.copyRule:%1 is empty or space plus number"
-#~ msgid "Copy%1 of %2"
-#~ msgstr "Còpia%1 de %2"
-
-#~ msgctxt "penalty dialog, appears behind paying player combobox"
-#~ msgid "pays %1"
-#~ msgstr "paga %1"
-
-#~ msgctxt "penalty dialog, appears behind profiting player combobox"
-#~ msgid "gets %1"
-#~ msgstr "agafa %1"
-
-#~ msgctxt "Rulesetselector"
-#~ msgid "Score"
-#~ msgstr "Puntuació"
-
-#~ msgctxt "Rulesetselector"
-#~ msgid "Unit"
-#~ msgstr "Unitat"
-
-#~ msgctxt "Rulesetselector"
-#~ msgid "Definition"
-#~ msgstr "Definició"
-
-#~ msgid "Login aborted"
-#~ msgstr "S'ha interromput l'inici de sessió"
-
-#~ msgid "calling kajongg server on UNIX socket %1"
-#~ msgstr "s'està cridant al servidor kajongg al sòcol UNIX %1"
-
-#~ msgid "calling kajongg server on %1:<numid>%2</numid>"
-#~ msgstr "s'està cridant el servidor kajongg a %1:<numid>%2</numid>"
-
-#, fuzzy
-#~| msgid "You cannot say %1"
-#~ msgid "You may say Pung for %1"
-#~ msgstr "No podeu dir %1"
-
-#~ msgid "show traffic with game server"
-#~ msgstr "mostra el trànsit amb el servidor del joc"
-
-#~ msgid "show database SQL commands"
-#~ msgstr "mostra les ordres SQL de la base de dades"
-
-#~ msgid "the server will show network messages"
-#~ msgstr "el servidor mostrarà els missatges de la xarxa"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kajongg-17.12.1/po/nn/kajongg.po 
new/kajongg-17.12.2/po/nn/kajongg.po
--- old/kajongg-17.12.1/po/nn/kajongg.po    2018-01-09 02:08:41.000000000 
+0100
+++ new/kajongg-17.12.2/po/nn/kajongg.po    2018-02-06 01:24:05.000000000 
+0100
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: wolfg...@rohdewald.de\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-01-23 03:49+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-10-25 05:37+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-01-31 14:44+0100\n"
 "Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <k...@huftis.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n...@lister.ping.uio.no>\n"
@@ -476,79 +476,79 @@
 msgid "Curr&ent actions:"
 msgstr "&Gjeldande handlingar:"
 
-#: src/login.py:181
+#: src/login.py:182
 msgid "trying to start local server %1"
 msgstr ""
 
-#: src/login.py:192 src/login.py:641
+#: src/login.py:193 src/login.py:642
 msgid "removed stale socket <filename>%1</filename>"
 msgstr "fjerna utdatert socket <filename>%1</filename>"
 
-#: src/login.py:213
+#: src/login.py:214
 msgid "started the local kajongg server: pid=<numid>%1</numid> %2"
 msgstr ""
 
-#: src/login.py:254
+#: src/login.py:255
 msgctxt "kajongg"
 msgid "Login"
 msgstr ""
 
-#: src/login.py:302 src/login.py:411
+#: src/login.py:303 src/login.py:412
 msgid "Game server:"
 msgstr "Speltenar:"
 
-#: src/login.py:305 src/login.py:413
+#: src/login.py:306 src/login.py:414
 msgid "Username:"
 msgstr "Brukarnamn:"
 
-#: src/login.py:308 src/login.py:416
+#: src/login.py:309 src/login.py:417
 msgid "Password:"
 msgstr "Passord:"
 
-#: src/login.py:310
+#: src/login.py:311
 msgctxt "kajongg"
 msgid "Ruleset:"
 msgstr "Regelsett:"
 
-#: src/login.py:405
+#: src/login.py:406
 msgid "Create User Account"
 msgstr "Lag ny konto"
 
-#: src/login.py:419
+#: src/login.py:420
 msgid "Repeat password:"
 msgstr "Gjenta passordet:"
 
-#: src/login.py:567
+#: src/login.py:568
 msgid "You are already connected to server %1"
 msgstr "Du er alt tilkopla tenaren %1"
 
-#: src/login.py:608
+#: src/login.py:609
 msgctxt "USER is not known on SERVER"
 msgid "%1 is not known on %2, do you want to open an account?"
 msgstr "%1 er ikkje kjend på %2. Vil du opna ein konto?"
 
-#: src/login.py:621
+#: src/login.py:622
 msgid "Server %1 did not answer"
 msgstr "Tenaren %1 svarte ikkje"
 
-#: src/login.py:623
+#: src/login.py:624
 msgid "Server %1 refused connection"
 msgstr "Tenaren %1 avviste tilkoplinga"
 
-#: src/login.py:625
+#: src/login.py:626
 msgid "Server %1 does not run a kajongg server"
 msgstr "Tenaren %1 køyrer ikkje ein Kajongg-tenar"
 
-#: src/login.py:627
+#: src/login.py:628
 msgid "Address for server %1 cannot be found"
 msgstr "Fann ikkje adressa til tenaren %1"
 
-#: src/login.py:630
+#: src/login.py:631
 msgid "Login to server %1 failed: You have no network connection"
 msgstr ""
 "Klarte ikkje logga inn på tenaren %1: Du har ikkje nko nettverkssamband"
 
-#: src/login.py:642
+#: src/login.py:643
 msgid "Please try again"
 msgstr "Prøv på nytt"
 
@@ -1636,12 +1636,12 @@
 msgid "Calling for Purity"
 msgstr ""
 
-#: src/query.py:234
+#: src/query.py:233
 msgctxt "kajongg name for local game server"
 msgid "Local Game"
 msgstr ""
 
-#: src/query.py:416
+#: src/query.py:415
 msgid "Database %1 updated from schema %2 to %3"
 msgstr ""
 
@@ -2025,19 +2025,19 @@
 msgid "%1 claiming MahJongg: This is not a winning hand: %2"
 msgstr ""
 
-#: src/sound.py:70
+#: src/sound.py:68
 msgid "No voices will be heard because the program %1 is missing"
 msgstr "Ingen røyster vil høyrast, då programmet %1 manglar"
 
-#: src/sound.py:369
+#: src/sound.py:367
 msgid "cannot write <filename>%1</filename>: %2"
 msgstr "klarte ikkje lagra til <filename>%1</filename>: %2"
 
-#: src/sound.py:372
+#: src/sound.py:370
 msgid "The voice files have changed, their checksum has changed."
 msgstr ""
 
-#: src/sound.py:373
+#: src/sound.py:371
 msgid "Please reinstall kajongg or do, with sufficient permissions:"
 msgstr ""
 
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kajongg-17.12.1/po/tr/kajongg.po 
new/kajongg-17.12.2/po/tr/kajongg.po
--- old/kajongg-17.12.1/po/tr/kajongg.po    2018-01-09 02:08:41.000000000 
+0100
+++ new/kajongg-17.12.2/po/tr/kajongg.po    2018-02-06 01:24:05.000000000 
+0100
@@ -14,8 +14,8 @@
 "POT-Creation-Date: 2017-10-25 05:37+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-05-17 12:48+0000\n"
 "Last-Translator: Mete <metebilgi...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish "
-"(http://www.transifex.com/projects/p/kdegames-k-tr/language/tr/)\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/kdegames-k-tr/";
+"language/tr/)\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -454,8 +454,8 @@
 "Please use <a href=\"http://bugs.kde.org\";>http://bugs.kde.org</a> to report "
 "bugs."
 msgstr ""
-"Hata raporlamak için lütfen <a href=\"http://bugs.kde.org\"";
-">http://bugs.kde.org</a> adresini kullanın."
+"Hata raporlamak için lütfen <a href=\"http://bugs.kde.org\";>http://bugs.kde.";
+"org</a> adresini kullanın."
 
 #: src/kdestub.py:1178
 msgid "Authors:"
@@ -1041,8 +1041,8 @@
 "alter the hand in any way (except bonus tiles)"
 msgstr ""
 "İlk çıkarmadan önce, oyuncu bir Asıl Çağrı ilan edebilir, bunun anlamı eli "
-"bitirmesine tek taşın kaldığıdır ve eli hiçbir şekilde değiştirmeyecektir ("
-"bonus taşlar hariç)"
+"bitirmesine tek taşın kaldığıdır ve eli hiçbir şekilde değiştirmeyecektir "
+"(bonus taşlar hariç)"
 
 #: src/predefined.py:72
 msgid "Dangerous Game"
@@ -1536,8 +1536,8 @@
 "All tiles concealed of same color: Values 1112345678999 with one pair from 2 "
 "to 8 (last tile from wall or discarded)"
 msgstr ""
-"Tüm taşlar aynı renkte kapalı: Değerler 1112345678999 bir çift 2'den 8'e ("
-"duvardaki son taş veya çıkarılır)"
+"Tüm taşlar aynı renkte kapalı: Değerler 1112345678999 bir çift 2'den 8'e "
+"(duvardaki son taş veya çıkarılır)"
 
 #: src/predefined.py:397
 msgid "Wriggling Snake"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kajongg-17.12.1/po/zh_CN/kajongg.po 
new/kajongg-17.12.2/po/zh_CN/kajongg.po
--- old/kajongg-17.12.1/po/zh_CN/kajongg.po   2018-01-09 02:08:41.000000000 
+0100
+++ new/kajongg-17.12.2/po/zh_CN/kajongg.po   2018-02-06 01:24:05.000000000 
+0100
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: wolfg...@rohdewald.de\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-10-25 05:37+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:08-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:34-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to