Hello community,

here is the log from the commit of package kbruch for openSUSE:Factory checked 
in at 2018-02-14 09:36:47
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/kbruch (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.kbruch.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "kbruch"

Wed Feb 14 09:36:47 2018 rev:90 rq:575003 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/kbruch/kbruch.changes  2018-01-22 
16:12:43.666187107 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.kbruch.new/kbruch.changes    2018-02-14 
09:36:54.371992208 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:47:36 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 kbruch-17.12.1.tar.xz

New:
----
 kbruch-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ kbruch.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.MVtSX9/_old 2018-02-14 09:36:55.951934964 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.MVtSX9/_new 2018-02-14 09:36:55.955934819 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      kbruch
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ kbruch-17.12.1.tar.xz -> kbruch-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kbruch-17.12.1/po/ca/docs/kbruch/index.docbook 
new/kbruch-17.12.2/po/ca/docs/kbruch/index.docbook
--- old/kbruch-17.12.1/po/ca/docs/kbruch/index.docbook 2018-01-09 
01:53:55.000000000 +0100
+++ new/kbruch-17.12.2/po/ca/docs/kbruch/index.docbook 2018-02-06 
01:06:39.000000000 +0100
@@ -356,7 +356,7 @@
 </itemizedlist>
 </para>
 <para
->La configuració serà desada al finalitzar la sessió de &kbruch; i s'aplicarà 
al següent inici del programa. </para>
+>La configuració serà desada en finalitzar la sessió de &kbruch; i s'aplicarà 
al següent inici del programa. </para>
 </sect1>
 
 <sect1 id="learning-screen">
@@ -463,7 +463,7 @@
 ></term>
 <listitem
 ><para
->Estableix si les fraccions apareixeran o no en forma mixta en la 
resposta(exemple de fracció mixta: 1 4/5 = 9/5 ).</para
+>Estableix si les fraccions apareixeran o no en forma mixta en la resposta 
(exemple de fracció mixta: 1 4/5 = 9/5).</para
 ></listitem>
 </varlistentry>
 
@@ -599,7 +599,7 @@
 >Forma reduïda</guibutton
 > en les opcions de la secció <guilabel
 >Respostes</guilabel
-> a continuació sempre que introduïu el resultat reduït. &kbruch; us mostrarà 
un missatge curt com en la captura de pantalla de a sota, si introduïu el 
resultat correcte sense reducció. La resposta es comptarà com a incorrecta. 
</para>
+> a continuació sempre que introduïu el resultat reduït. &kbruch; us mostrarà 
un missatge curt com en la captura de pantalla de sota, si introduïu el 
resultat correcte sense reducció. La resposta es comptarà com a incorrecta. 
</para>
 </note>
 <screenshot>
 <screeninfo
@@ -618,7 +618,7 @@
 <para
 >Per a continuar amb la següent tasca, feu clic al botó <guimenu
 >Següent</guimenu
->. Si voleu canviar els paràmetres de la nova tasca, si us plau, feu-ho abans 
de fer clic al boto <guimenu
+>. Si voleu canviar els paràmetres de la nova tasca, si us plau, feu-ho abans 
de fer clic al botó <guimenu
 >Següent</guimenu
 >. </para>
 </sect2>
@@ -682,7 +682,7 @@
 </screenshot>
 
 <para
->En el costat esquerra del signe igual en la captura de pantalla podeu veure 
un decimal. Això vol dir que la fracció, com a nombre decimal té una part de 
repetició. La part de repetició es marca amb una petita barra a sobre dels 
nombres. Aquests nombres es repeteixen fins a l'infinit. </para>
+>En el costat esquerre del signe igual en la captura de pantalla podeu veure 
un decimal. Això vol dir que la fracció, com a nombre decimal té una part de 
repetició. La part de repetició es marca amb una petita barra a sobre dels 
nombres. Aquests nombres es repeteixen fins a l'infinit. </para>
 
 <para
 >Després d'haver escrit el numerador i el denominador feu clic al botó <guimenu
@@ -693,7 +693,7 @@
 
 <note>
 <para
->No oblideu escriure el resultat reduït. En el cas què no ho feu, el resultat 
és comptarà com a erroni. </para>
+>No oblideu escriure el resultat reduït. En el cas què no ho feu, el resultat 
es comptarà com a erroni. </para>
 </note>
 
 <para
@@ -734,7 +734,7 @@
 
 <note>
 <para
->No oblideu escriure el resultat reduït. En el cas què no ho feu, el resultat 
és comptarà com a erroni. </para>
+>No oblideu escriure el resultat reduït. En el cas què no ho feu, el resultat 
es comptarà com a erroni. </para>
 </note>
 
 <para
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kbruch-17.12.1/po/ca/kbruch.po 
new/kbruch-17.12.2/po/ca/kbruch.po
--- old/kbruch-17.12.1/po/ca/kbruch.po 2018-01-09 01:53:55.000000000 +0100
+++ new/kbruch-17.12.2/po/ca/kbruch.po 2018-02-06 01:06:39.000000000 +0100
@@ -1266,22 +1266,3 @@
 msgctxt "division symbol"
 msgid "/"
 msgstr "/"
-
-#~ msgid "Freestyle"
-#~ msgstr "Estil lliure"
-
-#~ msgid "Original Author"
-#~ msgstr "Autor original"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Set if the fractions will appear as mixed numbers or not in the solution "
-#~ "(mixed number example: 1 4/5 = 9/5 )."
-#~ msgstr ""
-#~ "Estableix si les fraccions apareixeran o no en forma mixta en la "
-#~ "solució(exemple de fracció mixta: 1·4/5 = 9/5)."
-
-#~ msgid " or "
-#~ msgstr " o "
-
-#~ msgid "Multiply"
-#~ msgstr "Multiplica"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kbruch-17.12.1/po/ca@valencia/kbruch.po 
new/kbruch-17.12.2/po/ca@valencia/kbruch.po
--- old/kbruch-17.12.1/po/ca@valencia/kbruch.po 2018-01-09 01:53:55.000000000 
+0100
+++ new/kbruch-17.12.2/po/ca@valencia/kbruch.po 2018-02-06 01:06:39.000000000 
+0100
@@ -1264,22 +1264,3 @@
 msgctxt "division symbol"
 msgid "/"
 msgstr "/"
-
-#~ msgid "Freestyle"
-#~ msgstr "Estil lliure"
-
-#~ msgid "Original Author"
-#~ msgstr "Autor original"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Set if the fractions will appear as mixed numbers or not in the solution "
-#~ "(mixed number example: 1 4/5 = 9/5 )."
-#~ msgstr ""
-#~ "Estableix si les fraccions apareixeran o no en forma mixta en la "
-#~ "solució(exemple de fracció mixta: 1·4/5 = 9/5)."
-
-#~ msgid " or "
-#~ msgstr " o "
-
-#~ msgid "Multiply"
-#~ msgstr "Multiplica"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kbruch-17.12.1/po/tr/kbruch.po 
new/kbruch-17.12.2/po/tr/kbruch.po
--- old/kbruch-17.12.1/po/tr/kbruch.po 2018-01-09 01:53:55.000000000 +0100
+++ new/kbruch-17.12.2/po/tr/kbruch.po 2018-02-06 01:06:39.000000000 +0100
@@ -790,8 +790,8 @@
 "Enables/disables showing the result also in the special mixed-number "
 "notation."
 msgstr ""
-"Sonucun bileşik sayı olarak da gösterilmesi özelliğini "
-"etkinleştirir/kaldırır."
+"Sonucun bileşik sayı olarak da gösterilmesi özelliğini etkinleştirir/"
+"kaldırır."
 
 #: MainQtWidget.cpp:120
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kbruch-17.12.1/po/zh_CN/kbruch.po 
new/kbruch-17.12.2/po/zh_CN/kbruch.po
--- old/kbruch-17.12.1/po/zh_CN/kbruch.po    2018-01-09 01:53:55.000000000 
+0100
+++ new/kbruch-17.12.2/po/zh_CN/kbruch.po    2018-02-06 01:06:39.000000000 
+0100
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-08-08 03:25+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:09-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:35-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to